Профіль програми "Гроші, фінанси і кредит"

Загальна характеристика програми.

При кафедрі фінансів і кредиту відкрито аспірантуру за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (освітньо-наукова програма «Гроші, фінанси і кредит»). Обсяг програми становить 60 кредитів ЄКТС. Тривалість навчання - 4 роки. Рівень програми - третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності у сфері фінансів і кредиту, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Вимоги до вступників.

Вимогою до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання є наявність вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста) – наявність диплому магістра (спеціаліста). При вступі до аспірантури здаються вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Зміст навчання.

Перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність їх вивчення затверджена у навчальному плані. Модель передбачає активне навчання аспіранта, у тому числі через проведення наукових досліджень. Програмою передбачені: лекції, семінарські, практичні заняття, групова проектна робота, самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, проведення наукових досліджень.

Система оцінювання:

- формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів у процесі, формування навичок самооцінювання, залучення аспірантів до оцінювання роботи студентів та один одного;

- сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (наукові семінари, письмові есеї, презентації).

Можливості працевлаштування.

Випускники мають можливість працевлаштовуватися у Вищіх навчальних закладах, наукових установах, науково-виробничіх об’єднаннях, органах державної влади, управління і місцевого самоврядування, установах фінансового сектору тощо, а також продовжити підготовку на науковому рівні вищої освіти.

Кадрове забезпечення.

Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюють висококваліфіковані викладачі випускової кафедри фінансів і кредиту та інших кафедр Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького. Гарантом освітньо-наукової програми «Гроші, фінанси і кредит» є доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Кобушко Ігор Миколайович. Крім нього від кафедри фінансів і кредиту в навчальному процесі беруть участь доктор економічних наук, професор Басанцов Ігор Володимирович, завідувач кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук, професор Боронос Володимир Миколайович.

Поділитися: