Профіль програми "Підприємництво та інвестування"

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

підготовки доктора філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

076.3 «Підприємництво та інвестування»

 

Освітній ступінь

Доктор філософії

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація

076.3 «Підприємництво та інвестування»

Кваліфікація

Доктора філософії зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Тип диплома

Одиничний

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС / 4 роки

Вищий навчальний заклад

Сумський державний університет (Україна)

Акредитаційна організація

Міністерство освіти і науки України

Період акредитації

2022 рік

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), НРК – 8 рівень, QF-LLL – 8 рівень, QF-EHEA – третій цикл

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечити підготовку висококваліфікованих науковців у сфері науки та практики підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Предметна область

Наукові дослідження у галузі підприємництва та інвестування за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Основний фокус програми та спеціалізації програми

Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань з теорії та методології підприємництва,  володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова програма

Особливості та відмінності програми

Реалізується як в теоретичних дослідженнях, що ведуться в області підприємництва, так і прикладних дослідженнях. Можлива академічна мобільність.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності економічного спрямування

 

 1. ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Підходи до викладання та навчання

Модель передбачає активне навчання аспіранта, у тому числі навчання через проведення наукових досліджень.

Лекції, семінарські, практичні заняття, групова проектна робота, самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-learning за окремими освітніми компонентами, проведення наукових досліджень.

Система оцінювання

Формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів у процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення аспірантів до оцінювання роботи студентів та один одного.

Сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (наукові семінари, письмові есе, презентації).

 

 1. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ

Працевлаштування

Фахівець може займати посади викладача економічних дисциплін у вищих закладах освіти, наукового співробітника у наукових установах, керівника інвестиційної діяльності на підприємствах і в установах.

Продовження навчання

Можливість продовження підготовки на науковому рівні вищої освіти.

 

 1. ОЧІКУВАНІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНТНОСТІ)

Інтег-ральна компе-тентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної діяльності щодо управління інвестиційними процесами на підприємствах, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики

Загальні компе-тентності

 1. Здатність до критичного мислення, що дає можливості розуміння, формування та розв’язання науко­вих проблем і задач, здатність до аналітичної діяльності;
 2. Вміння використовувати принципи філософської методології у дослідженнях, зрозуміло доносити складні наукові ідеї та аргументувати їх;
 3. Усвідомлення професійних етичних зобов’язань, відповідальності за академічний плагіат та фальсифікацію наукових результатів; здатність оцінювати рівень власної відповідальності за отримані результати та їх використання, усвідомлення їх значення для окремої галузі наук та суспільства в цілому;
 4. Уміння застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;
 5. Здатність організовувати та проводити навчальні заняття відповідно до принципів студентоцентрованого навчання з використанням інноваційних методів та підходів в освіті;
 6. Здатність до управління науковими проектами та написання пропозицій на фінансування наукових досліджень, реєстрації і комерціалізації прав інтелектуальної власності;
 7. Здатність володіти іноземною мовою, як незалежний користувач;
 8. Здатність до лідерства, керування колективом.

Фахові

компе-тентності

 1. Здатність до розуміння ключових понять та концепцій економічної теорії, теорії підприємництва та торгівлі для пояснення сучасних тенденцій і закономірностей розвитку економічних систем та процесів;
 2. Здатність до виявлення закономірностей теоретичних принципів реального та фінансового інвестування, місця інвестування у підприємницькій діяльності, їх критичне осмислення з позицій поведінки економічних агентів.
 3. Здатність комплексно аналізувати соціально-економічні явища та бізнес-процеси з позицій як класичної раціональної економіки, так і поведінкової, застосовуючи спеціалізовані знання з теорії підприємництва, управлінської та маркетингової діяльності, економетричні методи оцінки; 

 

 1. Здатність створювати економіко-математичні моделі, інтерпретувати результати оцінки, здійснювати на їх основі аналіз і прогноз розвитку економічних систем та процесів;
 2. Здатність аналізувати зв’язки між реальною економікою та інвестиційними ринками,  проводити їх оцінку та прогнозувати розвиток в умовах глобалізації.

 

 1. Програмні результати навчання

Програмні результати навчання

 1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівня, самореалізації
 2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних технологій
 3. Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати питання та визначати шляхи їх вирішення
 4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження
 5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження
 6. Виконувати оригінальне наукове дослідження
 7. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, інформативність обраних показників
 8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності
 9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного дослідження
 10. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, господарську практику та суспільство
 11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, постерних доповідей, публікацій
 12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері
 13. Організовувати освітній процес
 14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення
 15. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисциплінарної команди)
 16. Дотримуватися етичних принципів у роботі з колегами, клієнтами та студентами
 17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів

 

 

 1. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид навчальної діяльності

Обсяг, кредитів ЄКТС

1

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

35

 1. 1

Обов’язкові навчальні дисципліни

30

 1. 1.1

Філософія науки

5

 1. 1.2

Методологія та методи наукових досліджень

5

 1. 1.3

Інноваційна педагогічна діяльність

5

 1. 1.4

Управління науковими проектами

5

 1. 1.5

Англійська мова академічного спрямування

5

 1. 1.6

Методика підготовки наукових праць

5

 1. 2

Вибіркові навчальні дисципліни

5

 1. 2.1

Англійська мова

5

 1. 2.2

Інтелектуальна власність та трансфер технологій

5

 1. 2.3

Психологічні основи професійних комунікацій та лідерство

5

2

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

25

 1. 1

Обов’язкові навчальні дисципліни

15

 1. 1.1

Економетрика і бізнес-аналітика

5

 1. 1.2

Фінансова економіка

5

 1. 1.3

Менеджмент і маркетинг у поведінковій економіці

5

 1. 2

Вибіркові навчальні дисципліни

10

 1. 2.1

Інформаційні технології в науці

5

 1. 2.2

Управління інвестиційними процесами в підприємництві

5

 1. 2.3

Підприємницька діяльність на інвестиційних ринках

5

 

всього

60

 

 1. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Здобувач вважається атестованим за освітньою складовою програми за умови проходження повного обсягу освітньої програми та успішного складання поточних та підсумкових контролів з дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури.    

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації. Аспірант допускається до захисту дисертації тільки після виконання освітньої складової програми.

Вимоги до кваліфікаційної роботи

(за наявності)

 • аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, що затверджується Вченою радою;
 • дисертація – це творча самостійна науково-дослідна робота, що виконується аспірантом під керівництвом наукового керівника;
 • вона має бути результатом закінченої творчої розробки і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами досліджень та спроможний самостійно вирішувати професійно-наукові задачі, які мають теоретичне та практичне значення в галузі охорони здоров’я;
 • дисертація викладається українською мовою. В ній повинні бути чіткі, зрозумілі формулювання положень, отриманих результатів тощо;
 • за всі відомості, викладені в дисертації, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків та положень, які в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо аспірант – автор дисертації;
 • оформлення дисертації має відповідати діючим вимогам;
 • експертні комісії установ, де виконувалась дисертація, вивчають питання про наявність або відсутність у ній текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело;
 • зміст дисертації оприлюднюється на офіційному сайті університету
Поділитися: