Обсяг програми для здобуття ступеня бакалавра – 240 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання - 4 роки.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття студентами економічних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного працевлаштування та подальшого вступу на навчання за магістерськими програмами. 

Завдання програми: сформувати знання у галузі фінансів та обліку, розвинути критичне мислення щодо основних теорій, принципів та методів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, сформувати навички розв’язання комплексних задач і проблем у професійній діяльності та/або подальшого навчання.

Перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність їх вивчення затверджена у навчальному плані.

Підходи до викладання та навчання: лекції, семінарські, практичні заняття, самонавчання з можливістю консультацій з викладачем, у тому числі через систему електронного навчання E-learning, курсове проектування, які у поєднанні забезпечують студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання.

Система оцінювання: письмові іспити з навчальних дисциплін, модульна атестація, оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (семінари, письмові есеї, презентації).

Область професійної діяльності бакалаврів (можливості працевлаштування):

  • фінансово-кредитні установи: комерційні банки, страхові організації, пенсійні фонди, фінансові компанії, інвестиційні фонди тощо;
  • фінансові, економічні, бухгалтерські та аналітичні служби підприємств і організацій різних галузей і форм власності;
  • органи державної і муніципальної влади.

Особливості реалізації програми: поглиблене вивчення теорії та прикладних аспектів фінансових, облікових та аналітичних дисциплін; вивчення іноземної мови протягом всього періоду навчання в СумДУ; лекції запрошених експертів-практиків та викладачів, які є практикуючими фахівцями; можливість професійної спеціалізації за рахунок вибору дисциплін; отримання подвійного диплому (студенти кафедри, навчаючись за основним фахом денної форми навчання, починаючи з 2-го курсу можуть вчиться паралельно на заочній чи дистанційній формі практично за будь-якими напрямками і спеціальностями, що викладаються в СумДУ. Це дає суттєву економію у платі за навчання та логістичних витратах, а також одночасне отримання двох рівнозначних дипломів бакалавра).

Основні чинники конкурентоспроможності: затребуваність фахівців на ринку праці обумовлена ​​наявністю комплексу знань і практичних навичок у сфері фінансів та бухгалтерського обліку; можливість апробації отриманих знань в процесі навчання; можливість навчання за програмами академічної мобільності у провідних університетах світу; унікальний педагогічний колектив кафедри фінансів і підприємництва та інших кафедр Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, що складається з висококваліфікованих фахівців (у т.ч. з багаторічним досвідом практичної роботи) і забезпечує високий рівень підготовки; можливість участі в науково-дослідній роботі та участь у конференціях, майстер-класах, круглих столах, ділових зустрічах тощо; використання сучасних освітніх технологій (інтерактивні заняття, майстер-класи, тренінги, тощо); можливість продовження подальшого навчання в магістратурі університету.

Гарантом програми є кандидат економічних наук, доцент Плікус Ірина Йосипівна.

Основні освітні результати: у результаті навчання за бакалаврською програмою «Фінанси та облік» студенти здобувають  системні знання та практичні навички роботи, що дають їм широкі можливості для працевлаштування, подальшого навчання й побудови кар'єри.

Поділитися: