На сайті кафедри фінансів і підприємництва в рамках підтримки діяльності наукового студентського гуртка „Фінансовий аналітик” СумДУ (діяльність якого регламентується Положенням, затвердженого проректором з наукової роботи СумДУ у 2010 р.) створюються персональні сторінки студентів, які приймають активну участь у науково-дослідній роботі (НДР) кафедри, самостійно та разом з викладачами кафедри готують наукові статті, огляди наукової літератури, магістерські і дипломні роботи (МР і ДР). Цілі створення персональних сторінок учасників наукового гуртка „Фінансовий аналітик” СумДУ:

1) загальні цілі:

 • сприяння підготовці студентів, як наукового резерву для вступу в аспірантуру та до роботи у проблемних лабораторіях; формування групи наукового резерву кафедри за результатами НДР студентів;
 • стимулювання налагодження співпраці студента з науковим керівником для підготовки наукових публікацій (статей у наукові журнали та тез доповідей на наукових конференціях);
 • сприяння формуванню особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі наукового гуртка;
 • формування умов для співпраці студентів і їх особистого інтелектуального розвитку в рамках віртуальної секції студентського наукового гуртка „Фінансовий аналітик”;
 • довгострокове (протягом кількох років) інформування зацікавлених сторін, включаючи майбутніх роботодавців, про результати НДР випускників кафедри фінансів СумДУ через створений Інтернет-архів;
 • спрощення і підвищення прозорості звітування студентів щодо результатів своєї НДР/МР/ДР;
 • створення інформаційної бази для врахування своєчасності і якості виконання етапів наукових робіт студентів під час державної атестації бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
 • формування інформаційної бази літературних джерел для написання студентами наукових статей і тез доповідей;
 • поточне інформування керівників і представників кафедри про результати наукової роботи студентів з метою їх врахування при оцінюванні в рамках кредитно-модульної системи (КМС);
 • сприяння публікації студентами наукових статей та тез доповідей у друкованих і електронних виданнях;
 • стимулювання підготовки і відбір НДР студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт;
 • формування інформаційної основи для відбору кращих НДР студентів для надання рекомендацій до участі у конкурсах наукових робіт студентів, публікування наукових статей у „Віснику СумДУ”;
 • розширення наукової співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів;

2) спеціалізовані цілі в рамках науково-дослідної роботи магістрантів:

 • обгрунтоване обрання магістрантами теми магістерської роботи (МР) і тематики наукових статей з урахуванням їх наукових інтересів, доступних і раніше досліджених ним літературних джерел, рекомендацій керівника тощо;
 • формування бібліографічного переліку за темою МР чи наукової статті, оформленого у відповідності до державного стандарту;
 • оприлюднення результатів НДР магістрів на офіційному сайті кафедри згідно вимог до підготовки магістрів.

 

Поділитися: