kostel.jpg (160×240) Посада: доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:

канд.екон.наук,08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2010)

Вчене звання: доцент кафедри фінансів і кредиту, 2015
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Cоц.мережі:

     

Бібліометричні
профілі:

  

   

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

"Банківська система", "Фінансовий ринок", ACCA F9 "Financial management"

Біографічна довідка та наукові інтереси:

Костель Микола Васильович, доцент кафедри фінансів і підприємництва Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Сумського державного університету. 1999 закінчив Сумський державний університет  за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію «Економіст». Після двох років практичного досвіду роботи у банку вступив до аспірантури та у 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту. Наукові інтереси включають цілі сталого розвитку та їх імплементація, банківська система та операції банківських установ, фінансовий менеджмент.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

41 публікація, з них 38 наукового (з яких 14 наукових праць у фахових виданнях та 1 наукова праця у закордонному виданні) та 3 праці навчально-методичного характеру (в тому числі 1 навчальний посібник з Грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) 

Наукові праці:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

 1. Захаркін О.О. Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати [Текст] / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 427–441.

Статті в фахових виданнях:

 1. Скляр, І. Д. Бюджетне забезпечення розвитку фінансової освіти в Україні [Текст] / І. Д. Скляр, М. В. Костель, М. П. Катериніна // Ефективна економіка. – 2016. – № 12.
 2. Боронос, В.М. Дефіцит державного бюджету: фактори та прогнози [Текст] / В.М. Боронос В.М., М.В. Костель, М.Р. Романенко // Вісник Сумського державного університету. Серія економіка. - 2017. - № 4. - С. 192-198.
 3. Скляр, І.Д. Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики [Текст] / І.Д. Скляр, М.В. Костель, Ю.М. Петрушенко// Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 3. - С. 9-18.- doi.org/10.21272/mer.2018.79.03.
 4. Kostel, M. V. Innovation Strategy for Business: Financial Management Aspects [Текст] / M. V. Kostel, A. V. Samoilikova // Механізм регулювання економіки. – 2019. – № 1. – С. 71-78.

Наукові праці до 2015 року:

 1. Циклы воспроизводства капитала: монография / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, И. Д. Скляр [и др.]. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – С. 82-93. – (Cерия «Мастер-класс»).
 2. Амортизация и оптимальные сроки службы техники: монография / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, С. П. Ярошенко [и др.]. – Сумы: Деловые перспективы, 2005. – С. 208-216. – (Cерия «Мастер-класс»).
 3. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, В. Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 336–348.
 4. Вартість банківського бізнесу [Текст] : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наукС. В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”. – 295 с.
 5. Фінансові механізми управління природокористуванням / М.В. Костель, М.Ю. Абрамчук. Н.В. Котенко. – Суми ,  СумДУ , 2012. – 351с.
 6. Estimation of coordination of ecological and economic interests of different generations according to principles of sustainable development. Creating competitiveness of polish and Ukrainian rural areas, Warsaw, Warsaw University of Life Science, 2013, С.125-139.
 7. Костель Н. В. Исследование эколого-экономических интересов и решение задач экологизации экономики / Н. В. Костель // Механізм регулювання економіки. - 2006. - № 4.  С. 115-122.
 8. Костель Н. В. Управление природопользования и проблемы перераспределения природной ренты / Н. В. Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008.  №1. – С. 67-72.
 9. Костель Н. В. Система рентных отношений и решение задач экологобезопасного развития / Н. В. Костель // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. – 2008. – Випуск 20. – С. 77-81.
 10. Костель М. В. Довгострокове узгодження еколого-економічних інтересів як основа управління природокористуванням / М. В. Костель // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – 2008. – Вип. 244, Т. ІІІ. – С. 607-615.
 11. Костель М. В. Концепція екологічного боргу як теоретична передумова трансформації системи управління природокористуванням / М. В. Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми. – 2008. - Т. 2, № 2. – С. 196-202.
 12. Боронос, В.М. Оцінка використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища [Текст] / В.М. Боронос, М.А. Деркач, М.В. Костель // Механізм регулювання економіки . – 2010 . – N4(50) . – С.59-66.
 13. Боронос В.М. Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища [Текст] / В.М.Боронос, М.В.Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2010. - №1, Том 2. - С.107-114.
 14. Савченко К.В. Оцінка стимулюючого впливу банківського кредитування на національну економіку в умовах фінансової кризи [Текст] / К.В. Савченко, М.В.Костель, С.С. Марочко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – № 5.– С. 136-145.
 15. Костель М.В. Аналіз господарського навантаження на навколишнє природне середовище машинобудівними підприємствами Сумського регіону / М.В. Костель // Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2011. – №3(15). – С.43 - 52.
 16. Shyshova Y. Сost of capital and its forecast in Value-Based Management / Y. Shyshova, N. Kostel // European Researcher (Росія). – 2013. -(64), № 12-1. – С. 2774 – 2780.
 17. Шишова Ю.Г. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів / Ю. Г. Шишова, М. В. Костель // Проблеми економіки. – 2013. - № 4. – С. 292-298.
 18. Костель М. В., Скляр І. Д., Катериніна М. П. Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків // Економічний аналіз. 2014 рік. Том 15. № 2. – С. 48-57.

 

Навчально-методичні праці:

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. М. Боронос, І. Д. Скляр, І. М. Кобушко та ін. ; За заг. ред. В.М. Бороноса. — Суми : СумДУ, 2012. — 539 с. + Гриф МОН. — 103-30.

Костель, М.В. Банківська система : дистанційний курс / Костель М.В. - Суми : СумДУ, 2015.

Цитування:

Досягнення:

Керівництво аспірантами:

Організаційна робота:

 Заступник директора з інформатизації

Робота зі студентами:

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • 2013-2014 – Катериніна М.П. (гр.Ф-01) «Удосконалення науково-методичних підходів до оцінки фінансово-депозитного потенціалу домогосподарств»
 • 2014-2015 – М’янівська Я.В. (гр Ф.мс-41/1му) «Метод GAP-дюрації в управлінні ліквідністю банку»
 • 2018-2019 Макерська В.О. Механізм державної підтримки розвитку підприємницької діяльності та напрямки його вдосконалення
 • 2018-2019Валюх А.В. Управління банківською ліквідністю

Участь у науковій роботі:

 • «Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством» (номер державної реєстрації 0113U008383) – керівник теми;
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868) – відповідальний виконавець;
 • «Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням» (номер державної реєстрації 0109U001483) – відповідальний виконавець;
 • «Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації» (номер державної реєстрації 0111U009625);
 • «Формування фінансового механізму стабілізації економіки України» (номер державної реєстрації 0111U007004);
 • «Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників» (номер державної реєстрації № 0111U008924).

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

2013 р. : Програма підвищення кваліфікації викладачів на базі Сумського державного університету в обсязі 108 годин за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Поділитися: