zaharkina.jpg (160×206) Посада:
доцент кафедри фінансів і
підприємництва
заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи
Науковий
ступiнь:
канд.екон.наук (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності), 2012 р.
Вчене звання:
доцент кафедри фінансів і кредиту (2016 р.)
Телефон:
+38(0542)33-53-83, +38(095)212-98-17
E-mail:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
       
Бібліометричні
профілі:
            
 
       
 
Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

Університетська освіта; вступ до спеціальності; податкова система, податкове планування, особисті фінанси, поведінкові фінанси

Наукові інтереси:

1) Інноваційний розвиток підприємств. Інвестиційна діяльність підприємств.

2) Податки. Податкове навантаження. Ефективні ставки оподаткування. Оподаткування в контексті євроінтеграційних процесів. Вплив оподаткування на інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання.

3) Фінанси домогосподарств. Інвестиційна діяльність домогосподарств. Фінансова грамотність.

4) Банківсько-страхова інтеграція. Глобалізація

5) Кількісні методи в економіці

6) Активні методи навчання

Тема дисертаційного дослідження:

Захаркіна, Л. С. Стратегічне планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук / Л.С. Захаркіна ; Наук. керівник О.В. Прокопенко. - Суми: СумДУ, 2011. - 231 с. - СумДУ - Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20757

Захаркіна, Л.С. Стратегічне планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств [Текст]: автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. С. Захаркіна. - Суми: СумДУ, 2011. - 21 с. - Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20771

Публікації:

21 стаття, у т.ч.7 статей у виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of Science; більше 50 тез доповідей

Наукові праці (основні):

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

Монографії:

 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Мирошниченко Ю.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств як елемент інструменту забезпечення національної економічної безпеки / В кн.: Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія; за ред. д.е.н., професора О.В. Прокопенко., (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І . – С. 260 – 269.

Статті в фахових виданнях:

 • Васильєва Т.А., Захаркін О.О., Захаркіна Л.С.  Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України. Проблеми і перспективи економіки та управління.  2018. № 2 (14). С. 7-12.
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., & Крещік О.С. Порівняльний аналіз факторів забезпечення національної економічної безпеки в Україні та європейських країнах. Східна Європа : економіка, бізнес та управління, 2018. №. 4 (15). С. 75-80. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/13.pdf
 • Захаркін О.О. Інвестиційна привабливість золота як сегменту фінансового ринку з урахуванням часового горизонту інвестування [Електронний ресурс] / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, О.О. Москальова / Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 1 (12) – С. 327-334.
 • Захаркін О.О. Оцінка волатильності криптовалютного ринку порівняно з іншими інструментами інвестування в Україні / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, О.О. Москальова // Збірник наукових праць : «Проблеми системного підходу в економіці». – Київ : НАУ, Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск 6(62). Ч. 2. – С. 85-91.
 • Захаркін О.О. Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, М.О. Авраменко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – №23. – С. 173 – 177.
 • Зайцев О.В., Захаркіна Л.С. Особиста та суспільна характеристики вченого і проблема ставлення до розвитку та використання його винаходів та теорій // Бізнес-навігатор. – 2017. – № 2 (41) – С.7-14.
 • Захаркіна Л.С. Роль і місце податкових надходжень в структурі зведеного бюджету України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент : збірник наукових праць / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: МГУ. – 2016. – Випуск 19. – С. 125 –29.
 • Захаркіна Л.С. Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів // Причорноморські економічні студії : науковий журнал / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса. – 2016. – № 5. – С. 155–158.
 • Захаркіна Л.С. Шляхи розвитку фінансової грамотності домогосподарств України [Текст] / Л.С. Захаркіна, К.П. Катериніна //  Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 53-57. Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37755

 • Захаркіна Л.С. Банківсько-страхова інтеграція в умовах глобалізації на основі концепції «bancassurance» / Л.С. Захаркіна, С.В. Федчун //  Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 2/1. – С. 21–25. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36762
 • Захаркіна Л.С. Вибір оптимального варіанту банківсько-страхової інтеграції на основі концепції «bancassurance» / Л.С. Захаркіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» . – Херсон, 2014. – Випуск 5. – Ч. 4. – С. 54-57. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36770
 • Захаркіна Л.С. Основні положення концепції управління механізмом реалізації інноваційної політики в умовах ринкової економіки / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна // Економічні науки. Серія "Економіка та менеджмент" : Збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2012. – Випуск 9 (34). Частина 1. – С. 125–132. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29495

Статті в закордонних виданнях:

 • Zakharkina L.Modeling of the impact of innovation activity of enterprises on the efficiency of their activities / O. Zakharkin, L. Zakharkina // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha.: Publishing house Education and Science. – 2015. – № 7 (20). – Р. 12–19.
 • Захаркина Л.С. Государственное регулирование социально ответственных инноваций предприятий / Захаркин А.А., Захаркина Л.С. // Наука и инновации : научно-практический журнал / Национальная академия наук Беларуси. – Минск.: ОАО «ТРАНСТЭКС» – 2015. – № 8 (150). – С. 42–45.

Статті в інших виданнях:

Тези доповідей:

 • Захаркіна Л.С., Колосок С.І. Вдосконалення бюджетної політики як складової забезпечення національної економічної безпеки України. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія,методологія, практика : зб. матеріалів V ювілейної міжнародної науково-практична конференції, 5-7 жовтня 2018 р. Мукачево-Хмельницький. С. 101-103
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Мирошниченко Ю.О. Регіональний фактор впливу інноваційної складової на забезпечення національної економічної безпеки. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : зб. матеріалів ІV міжнародної Шумпетерівської конференції, 03-04 жовтня 2018 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2018. С. 81–83
 • Мирошниченко  Ю.О., Захаркіна Л.С.  Аналіз векторів інноваційної трансформації виробничого сектору України як напрямів забезпечення національної економічної безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф., 31 травня – 1 червня 2018 р. Одеса: ОНПУ. 2018. С. 222– 225.

 • Захаркіна Л.С., Шамкало К.Ю. «Зелені облігації» у системі фінансових інструментів забезпечення національної економічної безпеки держави. STABICONsystems-2018: зб. матеріалів Міжнародного Форуму, 26 – 28 квітня 2018 р.  Суми : СумДУ, 2018. С. 46–49.
 • Власенко А.В. Особливості забезпечення національної економічної безпеки в Німеччині.  Економічні  проблеми  сталого розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-тех. конф. студентів,  аспірантів  і  молодих  учених  ім. проф. Олега Балацького, 23 – 27 квітня 2018 р. Суми : СумДУ, 2018. С. 152-153.(Науковий керівник - Захаркіна Л.С.)
 • Крещік О.С. Порівняльний аналіз факторів забезпечення національної економічної безпеки в Україні та Польщі. Економічні  проблеми  сталого розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-тех. конф. студентів,  аспірантів  і  молодих  учених  ім. проф. Олега Балацького, 23 – 27 квітня 2018 р. Суми : СумДУ, 2018. С. 150-151.(Науковий керівник - Захаркіна Л.С.)
 • Smolennikov D. Efficiency of innovation activity funding as the driver of the state's national economic security (case of Ukraine) [Текст] / D. Smolennikov, L. Zakharkina, I. Myroshnychenko, S. Pokhylko // New trends and best practices in socioeconomic research: The International Science Conference SER-2018. – Podgorica: 3M Makarije, 2018. – (Economic Laboratory for Transition Research). – P. 48–49.
 • Захаркіна Л.С., Крещік О.С. Аналіз  впливу факторів інноваційної активності суб’єктів господарювання на індикатори національної економічної безпеки через призму фінансової безпеки // Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23 березня 2018 р. Одеса : ОНЕУ, 2018. С. 13-17.
 • Захаркіна Л.С., Смоленніков Д.О., Ганус І.С. Аналіз підходів до визначення та оцінки інноваційного капіталу підприємства // Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: матеріали Міжнародної       науково-практичної        конференції,  Київ, 15-16 грудня 2017 р.: тези доп. – Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017.
 • Захаркіна Л.С.Кібер-страхування як інноваційний механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання / Захаркіна Л.С., Задорожня Д.С.,  Новак К. С. // Матеріали  XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг  інновацій   і  інновації  у  маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 78-79.
 • Захаркіна Л.С. Непряме оподаткування в Україні / Захаркіна Л.С., Валюх А.В. // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів,  аспірантів  і  молодих  учених  «Економічні  проблеми  сталого розвитку», присвяченої 80-річчю  від дня народження професора Олега Балацького ( м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред. : Т. А. Васильєвої,     Г. О. Швіндіної. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 120-121.
 • Захаркіна Л.С.Особливості формування професійних компетентностей фінансиста в умовах глобального розвитку корпоративних фінансів / Захаркін О.О., Захаркіна Л.С. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 357– 360.

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ).

Навчально-методичні праці (основні):

 • Абрамчук, М. Ю. 4374 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкове планування" [Текст] : для студ. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання / М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко, Л. С. Захаркіна. – Суми : СумДУ, 2018. – 22 с. - Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/m4374.pdf
 • Захаркіна Л.С. Університетська освіта: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Л.С. Захаркіна. - Суми: СумДУ, 2014. - 66 с. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35766
 • Курс з дисципліни «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (на українській мові) // Електронний навчальний матеріал розміщений у відкритому ресурсі ОCW СумДУ. – Режим доступу: http://ocw.sumdu.edu.ua/content/768
 • Захаркін О. О. Фінансовий менеджмент : конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 156 с. – Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/Zaharkin.doc
 • Захаркін О. О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна // — Суми : СумДУ, 2010 — 40 с.- Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2830.doc
 • Захаркін О. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 30 с. — Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2852.doc

Профілі, бібліометрія:

                                         

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

 • Pearson Test of English – PTE. English. Level B2
 • Подяка журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" за керівництво дипломною роботою, нагородженою дипломом ІІІ ступеня (м. Донецьк, 2012 р.) 
 • Грамота з нагоди Дня науки України за досягнуті успіхи у науковій роботі (м. Суми, 2011 р.) 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

Організаційна робота:

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.Заступник голови наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) факультету економіки та менеджменту з питань конкурсів та олімпіад

Робота зі студентами:

Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. На Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах здобуто 22 (п'ять перших, п'ять других, дванадцять третіх) призових місць. Результати:

 • 2018 р. - Абравіт Аліна, олімпіада з дисципліни "Податкова система України" 3 місце;
 • 2018 р. - Миргородська Вікторія, олімпіада з дисципліни "Фінанси" 2 місце;
 • 2018 р. - Новак Ксенія, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 2 місце;
 • 2017 р. - Опенько Кароліна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2015 р. – Федчун Софія, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Гроші, фінанси, кредит» 3 місце;
 • 2015 р.Катериніна Марина, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Гроші, фінанси, кредит» 3 місце;
 • 2015 р. – Павленко Інна, олімпіада з дисципліни "Податкова система України" 3 місце;
 • 2014 р. – Федчун Софія, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2013 р. – Карпенко Світлана,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 2 місце;
 • 2013 р. Савельєва Галина, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)», секція "Економіко-математичне моделювання" 3 місце;
 • 2012 р. – Доля Євгенія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 2 місце;
 • 2012 р. – Левченко Ганна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2012 р. – Ломака Анна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2012 р. – Ломака Анна, олімпіада з дисципліни ""Інвестування"" 3 місце;
 • 2012 р. – Черв'як Віта, олімпіада з дисципліни "Фінансовий менеджмент" 2 місце;
 • 2012 р. – Карпенко Світлана, олімпіада з дисципліни "Страхування" 3 місце;
 • 2012 р. – Гончаренко Вікторія, Всеукраїнський конкурсдипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит", 3 місце;
 • 2011 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2011 р. – Лещенко Юрій, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 2 місце;
 • 2010 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2010 р. – Лисенко Денис, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 3 місце;
 • 2009 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2009 р. – Самойлікова Анастасія, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 1 місце.

Керівництво підготовкою студентів до Міжнародних конкурсів наукових робіт. Результати:

 • 2017 р. Карабець Карина, IV міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку", ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 3 місце
 • 2014 р. – Федчун Софія, XII Санкт-Петербурзький відкритий конкурс ім. професора В.М. Веніамінова на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері, 2 місце

Участь у науковій роботі:

1) Керівник науково-дослідної теми «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» (№ 0117U003922,термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.)(Наказ МОН України № 1333  від  03.10.2017  «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства)

2) Відповідальний виконавець держбюджетної теми: "Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерського підходу" (№ 0117U004069,термін виконання 01.01.2017р. – 31.12.2018р.).

3) Відповідальний виконавець держбюджетної теми: "Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств" (№ 015U002553,термін виконання 01.03.2015р. – 31.12.2016р.).

4) Участь у держбюджетних темах (виконавець):

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

У 2016 році прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп'ютерною програмою "М.Е.Doc" і має право викладати навчальні курси по роботі з цією програмою, сертифікат СумДУ/В0017 від 30.11.2016р.

Короткотермінове стажування у Вищій школі бізнесу в Домброві Гурнічій, м. Живець (19.05.2016-24.05. 2016.)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, вересень 2013 р. - липень 2014 р., обсяг виконаних робіт – 108 годин, Посвідчення № 2214).

Поділитися: