Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:
кандидат екон. наук
Вчене звання:
доцент
Телефон:
+38(0542)33-53-83 (050)779-75-12
E-mail:
 n.antoniuk.sumdu.edu.ua 
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
Кабінет:
M-201

Основні дисципліни:

Фінансовий аналіз   Фінансові ринки   Фінансовий контроль і аудит

Наукові інтереси:

Фінансовий контроль і аудит. кризис-менеджмент, інвестиціїї, фондовий ринок, управління інноваційними процесами, забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

Опубліковано 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • 2 підрозділи в колективних монографіях;
 • 20 наукових статтей (у т.ч. 2 статті у закордонних виданнях);
 • 1 підрозділ у підручнику;
 • 49 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
 • 1 конспект лекцій;
 • 6 методичних вказівок;
 • 1 дистанційний курс "Фінансовий ринок" у системі дистанційного навчання (https://dl.sumdu.edu.ua/uk/)

Наукові та навчально-методичні праці:

Монографії:

 • Антонюк Н. А. Організаційно-економічні аспекти формування механізму управління інноваційним процесом на підприємстві / В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк // Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, В. Г. Боронос. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – С.89 - 101 (підрозділ)
 • Антонюк Н.А. Методы решения экологических проблем / Н.А. Антонюк, В.Г. Боронос. [Текст] : монографія под ред.: Л.Г. Мельника, Е.В. Шкарупы. – Сумы : СумГУ, 2010. – 663 с. – (Экология и экономика). - Суми: СумДУ, 2010. - 663 с. (підрозділ)

Статті в фахових виданнях:

Статті в закордонних виданнях:

 • Антонюк Н.А. Принципы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов в машиностроении / Н.А. Антонюк, В.Н. Боронос, К.В. Ильяшенко // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. - 12 апреля 2013г. / под ред. В.И. Ресина. – Москва ФГБОУ ВПО «РЭУ им. В.Г. Плеханова». – 2013. – С. 261–268.

 • Антонюк Н.А. Современная модель обеспечения конкурентоспособности человеческого капитала  // Тархов П.В., Боев С.Е., Боева С.Н., Дедова О.П., Деркач Ж.В., Кругляк А.П., Маценко А.М., Сафиулин А.А., Шевелев И.И. / Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск II. / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. – 188 с. – С. 163 – 173 (входить до бази даних РИНЦ ).

  Статті в інших наукових виданнях

 • Антонюк Н. А. Аспекты планирования технического развития предприятия / Н. А. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - Т 3.– № 5. - Ч. 2. – С. 176 – 179.

 • Антонюк Н. А. Принципы формирования портфеля инноваций в рамках управления затратами предприятий / Н. А. Антонюк // Формування ринкової економіки : зб. наукових праць. Спец. вип., присвяч. Міжнародній науково-практичній конференції «Контролінг у бізнесі : теорія і практика» / ред. А. М. Поддєрьогін. - К. : КНЕУ, 2008. - С. 66 – 71.

Тези доповідей:

 • Антонюк Н. А. Фінансово-економічні аспекти євроінтеграційних процесів України [Текст] / Н. А. Антонюк, Ю. В. Лихненко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 79-80.
 • Антонюк Н. А. Проблемы обеспечения кокурентоспособности промышленных предприятий Украины [Текст] / Н. А. Антонюк // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.1. – С. 267-269.
 • Антонюк Н. А. Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасній економіці [Текст] / Н. А. Антонюк, І. М. Кужель // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 328-330.
 • Антонюк Н. А. Аналіз інвестиційної привабливості України [Текст] / Н. А. Антонюк, С. І. Захарченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 132-133.
 • Антонюк Н.А. Проблеми зaлучення iноземних iнвеcтицiй в економiку крaїни тa зacоби їх подолaння / Н.А. Антонюк, Я.П. Матюшенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 360–361.
 • Антонюк Н. А. Сучасні особливості аналізу фінансового стану підприємств [Текст] / Н. А. Антонюк, І. В. Павленко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 361-362.
 • Антонюк Н. А. Проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в Україні [Текст] / Н. А. Антонюк, І. М. Кужель // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 358-360.
 • Антонюк Н. А. Удосконалення науково-методичних підходів до управління грошовими потоками підприємства [Текст] / Н. А. Антонюк, Т. В. Гулакова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 223-225.
 • Антонюк Н.А. Успешность человеческого капитала – залог конкурентоспособности страны (тези) / Тархов П.В., Пинигин М.А., Величковский Б.Т., Боронос В.Н., Антонюк Н.А.,  Деркач Ж.В., Дедова О.П., Кругляк А.П., Сафиулин А.А. // Материала пленума Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды РФ, 12 – 13 декабря 2013 г. /  Под редакцией академика РАМН Ю.А. Рахманина. – М., НИИ ЭЧиГОС РАМН, 2013. – С. 359-361.
 • Антонюк Н. А. Аналіз операцій злиття та поглинання [Текст] / Н. А. Антонюк, О. С. Бубенець // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 157-159.
 • Антоню, Н. А. Обмеження застосування зарубіжних методик прогнозування банкрутства на українських підприємствах [Текст] / Н. А. Антонюк, І. С. Гиренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 159-161.
 • Антонюк Н. А. Напрями вдосконалення аудиту в Україні з огляду на міжнародний досвід [Текст] / Н. А. Антонюк, І. А. Кононенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 276-277.
 • Антонюк Н. А. Ліквідність комерційних банків в період фінансової кризи [Текст] / Н. А. Антонюк, Я. Ю. Лисянська // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 283-284.
 • Антонюк Н. А. Напрями активізації інвестиційних процесів в Україні [Текст] / Н. А. Антонюк, К. М. Костюченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 161-163.
 • Антонюк Н.А. Модель социально-экономического развития на основе эколого-гигиенического благополучия человеческого капитала (тези) / Тархов П.В., Антонюк Н.А., Галушко Н.А., Деркач Ж.В., Кругляк А.П., Маценко А.М., Сафиулин А.А., Шевелев И.И. // Материалы Пленума Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды Российской федерации, 13-14  декабря 2012 г., Москва / Под ред. Ю.А.Рахманина. – М., НИИ ЭЧиГОС РАМН 2012. – С. 429-433.
 • Антонюк Н. А. Аналіз руху та ефективності використання грошових потоків на підприємстві [Текст] / Н. А. Антонюк, А. О. Бахмач // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.7. – С. 16-17.

Навчально-методичні праці:

Цитування:

Керівництво аспірантами:

 

Досягнення:

Certificate of Attainment in Modern Languages - ECL. English. Level B2

Організаційна робота:

Заступник директора із заочної та дистанційної форм навчання

Робота зі студентами:

Член журі «Турніру юних економістів» (МОН України) (листопаді 2016р.) 

СТУДЕНТИ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ПРИЗОВЕ МІСЦЕ І ЕТАПУ (ВНУТРІШНЬОВУЗІВСЬКОГО) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ - Колесник Т.В. (Фм-31) «Удосконалення науково-практичних підходів до оцінки ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи» (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт)

Участь у науковій роботі:

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ДЕРЖБЮДЖЕТНОЇ ТЕМИ „Формування фінансового механізму стабілізації економіки України” (№ 0111U007004, червнь 2011 р. - червень 2014 р.)

Участь у держбюджетних темах:

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 05408289/0819-17 (05.10.2017-23.11.2017)

Тема: “Формування контенту дистанційних курсів фінансового спрямування”

ПРОГРАМA підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників СумДУ з електронних засобів та дистанційних технологій навчання

Поділитися: