Посада: доцент кафедри фінансів та підприємництва
Науковий ступiнь: канд.екон.наук (спеціальність: 08.04.01-фінанси підприємств) 1995р.
Вчене звання: доцент кафедри фінансів (1998р.)
Телефон: +38(0542)33-53-83

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Бібліометричні
профілі:

     
       
Кабінет: M-204

Основні дисципліни:

Бухгалтерський облік І, ІІ

Міжнародна фінансова звітність

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Бізнес право та фінансова санація

Наукові інтереси:

фінанси, бухгалтерський облік, антикризове управління, міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), вартісно-орієнтоване управління, аудит

Тема дисертаційного дослідження:

"Фінанси природокористування підприємств", 1995 р., спеціальність 08.04.01 – фінанси підприємств

Публікації:

Автор та співавтор:  

 • 4 колективних монографій;
 • 1 підручника (гр. МОН України);
 • 1 підручника;
 • 4 навчальних посібників (гр. МОН України);
 • 2 навчальних посібників без  гр. МОН України;  
 • понад 100 наукових праць з питань фінансів, бухгалтерського обліку та антикризового управління (опубліковиних у тому числі у фахових виданнях) та навчально-методичних праць (у тому числі дистанційних курсів),  деякі розміщенні у інституційному репозитарії СумДУ   

 

Наукові праці:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

Монографії:

 • Плікус. І.Й Антикризове управління в забезпеченні фінансової безпеки бізнесу з позиції стратегічного та ресурсно-орієнтованого позиційного підходу. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : монографія.  Кривий Ріг: ДонНУЕТ. 2019. С.228-237.

 • Плікус І.Й. Маркетингові нематеріальні активи та вартісь підприємства // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка -  Суми: Видавець СНАУ, 2018. -  500 с. C. 374-378
 • Плікус І.Й. Методологічні проблеми оцінки діяльності підприємства / І.Плікус //  Сучасний бухгалтерський облік, аналіз та аудит : галузевий аспект : монографія. / за загал.ред.. П. Й. Атамаса. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т.2. –  С. 220-229. – Режим доступу http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33492 

 • Плікус І.Й. Система управління ефективністю діяльності персоналу кризового підприємства (методологічний аспект) / І.Й.Плікус //  Механізм управління розвитком соціально-економічних систем : монографія. / за загал. редак. О.В.Мортяковї. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010 – С.320-331

Статті в фахових виданнях:

 • Плікус І.Й., Осадча О.О., Жукова Т.А. Розвиток професії бухгалтер в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії. Інфраструктура ринку. 2019. Вип.29. С.589-594.
 • Плікус І., Жукова Т., Осадча О. Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип.1 (12). С.200-205.

 • Boronos V., Plikus   I., Aleksandrov  V. , Antoniuk  N. Digital transformation of Ukraine: challenges of theory and practice in implementation of digital quality of life // Economic Annals-ХХI: Volume 172, Issue 7-8, Pages: 38-43, October 31, 2018 
 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Новак К.С. Визначення справедливої вартості методом теперішньої вартості // Економіка і суспільство. – 2018. – В.14. – С.939-947 - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1788-plikus-i-j-ganus-i-s-novak-k-s 

 • Плікус І. Й.  Антикризове управління підприємством на засадах ефективного використання інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу / І. Й. Плікус // Фінансово-кредитна діяльність:  проблеми теорії та практики. – 2018. – Т.1. - № 24. – С. 163-169 – Режим доступу:  http://fkd.org.ua/article/view/128334/124698
 • Plikus I. Investigation of the existing methodology of value estimation and methods of discount rate estimation // Technology audit and production reserves — 2018. -  № 1/4(39), - pp 21-26 (in Englich)

 •  Plikus I. Investigation of methods of counteracting corporate fraudulence: accounting-legal approaches to the identification of abusonment //Technology audit and production reserves – 2017. - № 4/4(36). – р.22-28 http://journals.uran.ua/tarp/article/view/108782

 • Плікус І.Й.  Інтелектуальна власність: фінансово-бухгалтерські та юридичні аспекти /Плікус І.Й. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2016. – Вип. 3 (03) – С.242-248

 • Плікус І.Й. Управлінський облік у фінансовій функції підприємства / Плікус І.Й., Черскас І.Ю., Опенько К.В. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2016. – Вип. 4 (04) – С.355-358

 • Плікус, І.Й. Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал як нематеріальні активи та об'єкти бухгалтерського обліку / І.Й. Плікус // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – 2015. - Випуск 8. – С. 1164-1168. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43670

 • Плікус І.Й. Економічний потенціал підприємств, що функціонують в економіці, заснованій на знаннях / І.Плікус // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – C. 303–307. - Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35805  
 • Боронос В.Г., Плікус І.Й.. Проникова Ж.С. Механізм забезпечення фінансової самостійності територій на засадах децентралізації  / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус, Ж.С. Проникова // Механізм регулювання економіки. – 2014. - № 4. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39618 
 • Плікус І.Й. Екологічно орієнтована діяльність підприємства: фінансовий аспект проблеми / І.Й.Плікус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип.7. – Ч.4 – С.127-130. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37754 
 • Плікус І.Й. Реструктуризація кризових підприємств на засадах вартісного підходу та узгодження економічних інтересів  / І.Й.Плікус // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Серія Економіка. - 2014. - Т. 19. - Вип. 3/2 . – С.174-179 – Режим доступу :  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37271
 • Плікус І.Й. Концепція вартісно-орієнтованного управліеея та можливості її використання при санації підприємств / І.Й.Плікус // Фінанси України . -  2011. - № 1. -  С. 108-121
 • Плікус  І.Й. Фінансовій аналіз як метод превентивного антикризового управління / І.Й.Плікус,  Ю. Високос // Вестник СумДУ – 2010. - С.69-77
 • Плікус І.Й. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств / І.Й.Плікус,Н.В.Новак, Т.М. Мільчевська // Вісник СумДУ. - Серія Економіка. – 2010.  - С.69-77
 • Плікус І.Й. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин / І.Й.Плікус // Фінанси України. --  2005. - № 1. - С.118-123 
 • Плікус І.Й. Державне регулювання підприємствами пасажирського автотранспорту / І.Й.Плікус  // Фінанси України.  – 2005. -  №4. - С.133-139
 • Плікус І.Й. Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства  / І.Й.Плікус // Регіональні перспективи. - №2-3. -  2003. – С.28-33
 • Плікус І.Й. Особливості функціонування фінансового механізму підприємств  / І.Й.Плікус. Ю.Б.Слободяник // Економіка, фінанси, право. – 2003- . № 4 - С.18-23.
 • Плікус І.Й. Теоретико-методологічні основи формування фінансової системи підприємства / І.Й.Плікус // Регіональна економіка. -   2003. -  № 3. - С.44-54 
 • Плікус І.Й. Ситема фінансового моніторингу як інформаційна модель для фінансового прогнозу діяльності підприємства  / І.Й.Плікус // Фінанси України. - 2003. - №4.  - С.35-44
 • Пликус И.И., Слободяник Ю.Б. Системный подход к формированию модели финансового механизма автотранспортного предприятия / И.Пликус // Збірник наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Випуск 130. – С.177-183.

 • Плікус І.Й. Методичні підходи щодо розробки фінансової стратегії розвитку підприємства / І.Плікус // Збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Випуск 159. – С. 90-99.

 • Плікус І.Й. Форми власності й економічні інтереси учасників виробництва / І.Плікус // Регіональні перспективи. – 2002. -  № 3-4. – С. 42-44.
 • Плікус І.Й. Система фінансового моніторингу як інформаційна система прийняття стратегічних управлінських рішень  / І.Плікус // Регіональна економіка.  – 2002. - № 3. – С. 69-74

 • Плікус І.Й. Аналіз  грошових потоків автотранспортного підприємства  / І.Й.Плікус //Регіональні перспективи.  – 2002. - № 5. – С. 78-82

 •  Плікус І.Й. Теоретичні основи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму автотранспортних підприємств  / І.Й.Плікус  // Механізм регулювання економіки.  – 2002. - № 3-4 

 • Плікус І.Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством / І.Й.Плікус // Вісник Української академії банківської справи. – 2002 - . № 12. - С.94-95.

 • Плікус І.Й. Підсистема спостереження за зовнішнім середовищем як складова інформаційної системи банку / І.Й.Плікус,  М.Р.Романик // Вісник УАБС. – 2002. -  № 12. – С.63-64 

 • Пликус И.И. , Кирсанова Т.А. Экологический баланс как составная часть финансовой отчетности предприятия / И.Пликус, Т.Кирсанова // Механізм регулювання економіки .. – 2000. - № 3. -  С.28-37 

 • Пликус И.И. Прибыль на акцию: расчет и оценка / И.Пликус // Бухгалтерский учет и аудит. -  2000. -  № 10 – С.55-57

 • Пликус И.И. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды / И.Пликус // Финансы Украины. – 1998. -  № 4.  - С. 113-122 

 • Пликус И.И. Бухгалтерская отчетность: какой ей быть?  / И.И.Пликус // Бухгалткерский учет и аудит. – 1997. -  № 9. - С.5-15

Статті в інших виданнях:

 • Boronos G., Plikus I., Sokolenko L.Formalization of The Approaches Regarding Assessing the Level of the Eco-Friendly Regional Innovation Systems // International Journal of Ecology & Development. – 2018. – Т. 33. - № 4.- С.93-102  http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijed/article/view/5731  
 • Пликус И.И. Бухгалтерский учет и расследование преступлений / И.И.Пликус // Весник бухгалтера и аудитора Украины. – 2004. - № 5-6. - С. 39-45

Тези доповідей:

 • Карпенко О.В., Плікус І.Й., Головіна Д.В. Напрями вирішення проблеми формування digital-компетенції сучасного бухгалтера. Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференціі, присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (СІМА) (29.03.2019, м. Ірпінь). Ірпінь;  ННІ Обліку, аналізу та аудиту. Університет ДФСУ. 2019. С.255-269

 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Осадча О.О. Огляд інноваційно-інформаційних технологій бухгалтерського обліку // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми:CНАУ , 2018. 629 с
 • Карпенко О.В., Плікус І.Й., Головіна Д.В. Вплив цифровізації на розвток бухгалтерсього обліку // Міжн. Наук.-практ. інтернет-конф. «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів». 22 листопада 2018 р., м. Полтава – ПУЕТ, 2018

 • Плікус І.,  Ганус І. Ризики шахрайства з фінансовою звітністю // Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки. - Полтава : ПУЕТ. – 2018. – С. 108-111

 • Ганус І. Дисконтування та справедлива вартість у фінансовій звітності за МСФЗ / Ганус І.,
  Новак К., Плікус І. // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 3. – С.34-36
 • Пликус И. Учетная составляющая финансового менеджмента / Пликус И , Карпенко О. // ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС / Дванадесета международна Научна конференция на младите учени, 11 ноември 2016 г., София - София: УНСС. - 2016. С.233-242

 • Оголь О.О., Плікус І.Й. Методики оцінки інтелектуального капіталу при здійснені вартісного аудиту бізнесу / О. Оголь, І.Плікус // Соціально-економічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 жовтня 2015 р.). У 2-х частинах – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 – Ч. 2. – 112 с. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42481
 • Plikus I., Vakarchuk V. Die steuerung immaterieller vermogenswerte im krisenmanagement / I. Plikus, V. Vakarchuk // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово- економічна наукова рада, 2015. — С.56-61 Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43828

 • Плікус І.Й., Вакарчук В.В. Forensic accounting нематеріальних активів / І.Плікус, В.Вакарчук // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 4. – С.70-73. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42770

 • Плікус І.Й., Алексєєва С.О. Використання принципу «going concern» в аудиті / І.Плікус, С.Алексєєва // Економічна безпека країни: загрози та виклики в умовах глобалізації: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 20-21 листопада 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. 2. – С.29-32. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42972

 • Плікус І.Й., Климашівська Г.В. Безперервна діяльність підприємства: погляд бухгалтера та аудитора на основний принцип бухгалтерського обліку та звітності / І.Й.Плікус, Г.В.Климашівська // Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2015. – С.134-137 Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42589
 •  Тархов П.В., Пликус И.И.  Прогноз уровня общей заболеваемости в зависимости от ожидаемого загрязнения атмосферы в конкретном регионе страны. / В кн.: Проблемы и опыт охраны окружающей среды в республике.  // Материалы Респ. науч.-техн. конф., 14–16 ноября 1990 г., Днепропетровск. – 1990. - С. 54–56 

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ)   

 

 

Навчально-методичні праці:

 • Боронос В.Г., Плікус І.Й. Антикризове фінансове управління у підприємництві // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : Підручник /за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – С. 95-119.
 • Боронос В.Г.. Плікус І.Й. Управління фінансовою санацією підприємств  :  Підручник (гр.МОН України) / В.Г. Боронос, І.Й.Плікус.  - Суми: СумДУ, 2014. – 456с.  – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34371

 •  Боронос В.Г., Плікус І.Й. Управління фінансовою санацією підприємств : методика та практика : Навчал. посібник (гр. МОН України). / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус. - Суми: СумДУ, 2011. - 350 с.

 •  Боронос В.Г. , Плікус І.Й.. Кобушко І.М. Управління фінансово. санацією : Навчал. посібник (гр. МОН України).  / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус, І.М.Кобушко. - Суми: СумДУ. - 2010. - 437 с. 

 • Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : Навчал.посібник (гр. МОН України). / С.М.Гольцова. І.Й.Плікус. - К.: ЦУЛ, 2004. 292 с. 
 • Бухгалтерський облік : Навчал. посібник (гр. МОН України). / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус  (2 взд. доп. та пер.) – Суми : Універ.книга, 2007. – 256  с.

 • Судово-бухгалтерська експертиза : Навчал.посібник. / І.Й.Плікус – Суми : УАБС, 2003. - 123 с.

 • Фінансова санація та банкрутство підприємств : Навчал. посібник. / І.Плікус, А.Деркач, В.Боронос. – Суми : СумДУ, 2008 – 172 с.

 • Фінансова санація і банкрутство підприємств : Конспект лекцій для студентів спеціальності  7.03050801  “Фінанси і кредит” денної форми навчання /  Плікус І.Й.. Боронос В.Г. - Суми: Вид-во Сумського державного університету. - 2013. - 103 с. - Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua…33116…Finansova_Sanacija.doc 
 • Методичні вказівки до  проведення практичної роботи  за темами «Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємств» та «Фінансова стратегія підприємства  як засіб запобігання банкрутству»  з дисципліни  «Управління фінансовою санацією підприємства» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання /  Боронос В.Г., Плікус І.Й., Абрамчук М. - Суми: Вид-во Сумського державного університету. - 2013. - 21 с. режим доступу: lib.sumdu.edu.ualibrary/DocDescription?doc_id…
 • 3284 Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фінанси підприємств" для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Боронос В.Г., Плікус І.Й., Карпенко І.В         - Суми : СумДУ, 2012. — 27 с. — Режим доступу:  'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3284.docx'
 • Управління фінансовою санацією підприємств : Конспект лекцій для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.050104 "Фінанси" / І.Й.Плікус.В.Г.Боронос. - Суми : Вид-во СумДУ. - 2010.- 114с.
 • Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес-право та фінансова санація» частина 2 (українською мовою) (перейти)

 

 

Цитування та профіль:

Керівництво аспірантами:

За керівництвом Плікус І.Й. захищена 1 кандидатська дисертація зі спец.: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит (Слободяник Юлія Борисівна «Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах» [Текст] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ю. Б. Слободяник ; НБУ, УАБС НБУ. - Суми : [ Б. В. ], 2005. - 19 с   

 

Досягнення:

викладач за програмою Світового банку "Розробка та здійснення освітньої програми  по впровадженю МСБО для бухгалтерів ВАТ та інших підприємств-учасників фондового ринку" (Свідоцтво № 0058 від 25.12.1999 видане Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Українським інститутом розвитку фондового ринку)

Організаційна робота:

 

Робота зі студентами:

Керівництво студентами, які здобули призове місце II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 • Черкас  І.Ю., Опенько К.В. Управлінський облік як інформаційна складова в фінансовій функції підприємства // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній торгово-економічний університет, 24 березня 2017 року. (диплом 1 ступеню) 

 • Оголь О.О., Вакарчук В.В. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, як об'єкти аудиту та forensic accounting (судово-бухгалтерської експертизи) // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній торгово-економічний університет, 23 березня 2016 року. (диплом 3 ступеню)

 • Бойко Н.В., Вакарчук В.В. Інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність, нематеріальні активи, як об’єкти бухгалтерського обліку // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній торгово-економічний університет, 25 березня 2015 року.(диплом 2 ступеню)
 • Мовчан Ю.О. Інформаційні можливості фінансової звітності та її реформування відповідно до міжнародних стандартів // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Київський національній університет ім.Тараса Шевченко, 20-21 березня 2014 року (диплом 2 ступеню)

Керівництво студентами, які здобули призове місце I етапу (внутрішньовузівського) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 • Осадча О. О. Digital облік : майбутнє професії бухгалтер // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік та оподаткування»

 • Ганус І.С., Новак К.С. Дисконтування та справедлива вартість у фінансовій звітності за МСФЗ // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік та оподаткування» 

 • Черкас І.Ю., Опенько К.В. Управлінський облік як інформаційна складова в фінансовій функції підприємства // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 
 • Алексєєва С.О.,  Климашівська Г.В. Безперервна діяльність підприємства: погляд бухгалтера та аудитора на основний принцип бухгалтерського обліку та звітності // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 

 • Оголь О.О., Вакарчук В.В. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, як об'єкти аудиту та forensic accounting (судово-бухгалтерської експертизи) // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» 

 • Бойко Н.В., Вакарчук В.В. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал та нематеріальні активи, як об’єкти бухгалтерського обліку // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
 • Корж І.С. Аналіз впливу облікової політики підприємства на показники фінансово-господарської діяльності // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
 • Мовчан Ю.О. Інформаційні можливості фінансової звітності та її реформування відповідно до міжнародних стандартів // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Опубліковані наукові праці за авторством (співавторством) студентів під науковим керівництвом

 • Плікус І.Й., Осадча О.О., Жукова Т.А. Розвиток професії бухгалтер в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії. Інфраструктура ринку. 2019. Вип.29. (фахове видання)
 • Плікус І., Жукова Т., Осадча О. Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип.1 (12). С.200-205. (фахове видання)

 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Осадча О.О. Огляд інноваційно-інформаційних технологій бухгалтерського обліку // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми:CНАУ , 2018. 629 с
 • Осадча О. О. Digital облік : майбутнє професії бухгалтер // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми:CНАУ , 2018. 629 с.

 • Плікус І.,  Ганус І. Ризики шахрайства з фінансовою звітністю // Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки. - Полтава : ПУЕТ. – 2018. – С. 108-111
 • Плікус І.Й., Ганус І.С., Новак К.С. Визначення справедливої вартості методом теперішньої вартості // Економіка і суспільство. – 2018. – В.14. – С.939-947 (фахове видання) - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1788-plikus-i-j-ganus-i-s-novak-k-s 

 • Ганус І.С., Новак К.С., Плікус І.Й. Дисконтування та справедлива вартість у фінансовій звітності за МСФЗ // Актуальні проблеми фінансів,обліку : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 4 грудня 2017 р.). - Полтава: ЦНТЕІ, 2017
 • Черкас І. Ю. Інструменти управлінського обліку / І.Ю.Черкас. К.В.Опенько, І.Й.Плікус // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11–12 травня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017.  – С.153-156

 • Плікус І.Й. Управлінський облік у фінансовій функції підприємства / Плікус І.Й., Черскас І.Ю., Опенько К.В. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2016. – Вип. 4 (04) – С.355-358 (фахове видання)

 • Климашівська Г.В.,Плікус І.Й. Безперервна діяльність підприємства: погляд бухгалтера та аудитора на основний принцип бухгалтерського обліку та звітності / І.Й.Плікус, Г.В.Климашівська // Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23-24 жовтня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2015. – С.134-137 - режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42589 
 • Плікус І.Й., Вакарчук В.В. Forensic accounting нематеріальних активів / І.Плікус, В.Вакарчук // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 4. – С.70-73. Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42770

 • Plikus I. , Vakarchuk V. Die steuerung immaterieller vermogenswerte im krisenmanagement / I. Plikus, V. Vakarchuk // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово- економічна наукова рада, 2015. — С.56-61 Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43828

 •  Оголь О.О., Плікус І.Й. Методики оцінки інтелектуального капіталу при здійснені вартісного аудиту бізнесу / О. Оголь, І.Плікус // Соціально-економічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 жовтня 2015 р.). У 2-х частинах – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 – Ч. 2. –  C. 100-103 - режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42481

 • Плікус І.Й., Алексєєва С.О. Використання принципу «going concern» в аудиті / І.Плікус, С.Алексєєва // Економічна безпека країни: загрози та виклики в умовах глобалізації: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 20-21 листопада 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. 2. – С.29-32. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42972

 •  Бойко Н.В.. Плікус І.Й. Інтелектуальний капітал підприємства, як фактор його стійкого розвитку в економіці заснованій на знаннях / Н.В.Бойко, І.Й.Плікус // Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: збірник математичної міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 7-8 листопада 2014 р. – К.: Громадська організація «Київський науковий економічний центр», 2014. - Ч.4. - С. 105-108. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37813 

 • Корж І.С.,.Плікус І.Й. Аналіз впливу облікової політики на показники фінансово-господарського стану підприємства  / І.С.Корж, І.Й.Плікус // Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2014 р. У 2-х ч. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 2. – С.163-167. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38214
 • Боронос В.Г., Плікус І.Й.. Проникова Ж.С. Механізм забезпечення фінансової самостійності територій на засадах децентралізації  / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус, Ж.С. Проникова // Механізм регулювання економіки. – 2014. - № 4 (фахове видання). – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39618

 • Мовчан Ю.О., Плікус І.Й. Інформаційні можливості фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів / Ю.О.Мовчан, І.Й.Плікус // Инвестиционные и инновацыонные приоритеты деятельности экономических субъектов - Междунар.научн.-практ.конференция г.Одесса, 6-7декабря 2013 г. - Одесса: ОО"центр экономических исследований и развития". - 2013. - Ч.3. - С.81-83 – Режим доступу:  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35815 

 • Плікус І.Й., Новак Н.В., Мільчевська Т.М. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств / І.Й.Плікус,Н.В.Новак, Т.М. Мільчевська // Вісник СумДУ. - Серія Економіка. – 2010.  - С.69-77 (фахове видання) 

 •  Плікус  І.Й., Високос Ю  Фінансовій аналіз як метод превентивного антикризового управління / І.Й.Плікус,  Ю. Високос // Вестник СумДУ – 2012._ № 3  - С.21-29 (фахове видання) 

Участь у науковій роботі:

 

Виконавець НДР кафедри. Звіти розміщени в інституційному репозітарії СумДУ - Режим доступу  http://essuir.sumdu.edu.ua/browse?type=author&sort_by=2&order=DESC&value=Плікус%2C+Ірина+Йосипівна 

Керівник НДР : «Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування»// Звіт НДР (заключний)/ Кер.: І.Й. Плікус. - Суми: СумДУ, 2012. - 56 с. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32405

 

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Неодноразово приймала участь у програмах підвищення кваліфікації :

 • Міжнародний центр підвищення кваліфікації «Аль-Терра»  практичний курс: «МСФЗ: 5 складових звітності»  (сертификат № АТ 100105 от 14.01.19)
 • За програмою з електронних засобів та дистанційних технологій  навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації (свідоцтво ПК № 05408289/0830-17  від 5.12       2017, СумДУ) 
 • За програмою з електронних засобів та дистанційних технологій  навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СПК747511 від 4.01.13, СумДУ);
 • За програмою підвищення кваліфікації викладачів (2008, СумДУ);
 • За проектом Світового  банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку» (Свідоцтво № 0058 від 25.12.1999 видане Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, Українським інститутом розвитку фондового ринку);
 • За програмою посольства Франції в Україні (1997 р., аттестат);
 • Навчалася у Вищий школі підприємництва при КДЕУ (за програмою TAСIC, 1995 р., сертифікат). Навчання проводилось Управлінням трудових ресурсів (Паріж) на францюзський мові для викладачів менеджменту - 440 годин лекційних занять з мікроекономіки, управління трудовими ресурсами, маркетингу, стратегії підприємства, управлінського обліку, фінансового менеджменту;
 • За програмою Міністерства вищої освіти (навчально-методичного кабінету по вищій освіті, 1992 р);
 • Навчалася на курсах по спеціальності "Основи програмування на Паскалі" (162 години) - свідоцтво № 1548 від 19.10.88, Київ. Київський навчально-обчислювальний центр КПО "Електромаш"

Проходила стажування:

на підприємстві Primagaz (м.Ліон, Франція, 1995 р.) та університеті (university Umiere 2, м.Ліон, Франція, 1995 р.) - сертифікат

 

Поділитися: