Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:
доктор екон. наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2017 р.
Вчене звання:
професор кафедри фінансів і підприємництва (2018)
Телефон:
+38(0542)33-53-83; 050-968-53-94
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
  
Бібліометричні профілі:
 
         
 
    
Кабінет:
M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 1992 - 1997 р. навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Технологія машинобудування" (диплом);
 • 1998 - 1998 р. навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси" (диплом);
 • 01.10.2000 р. – 01.07.2001 р.- асистент кафедри фінансів Сумського державного університету;
 • 02.07.2001 р. – 31.12.2003 р. - старший викладач кафедри фінансів Сумського державного університету;
 • 01.01.2004 р. – 14.12.2011 р. - доцент кафедри фінансів Сумського державного університету;
 • 15.12.2011 р. – 31.08.2012 р.- доцент кафедри економічної теорії Сумського державного університету;
 • 01.09.2015 р. – 14.02.2018 р. - доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;
 • 15.02.2018 р. до цього часу -  доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

Основні дисципліни:

Наукові інтереси:

Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств; фінанси домогосподарств, фінанси природокористування, фондовий ринок.

Теми дисертаційних досліджень:

Кандидатська дисертація: "Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні", (2003 рік, спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища) (диплом);

Докторська дисертація: Стейкхолдерська концепція вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємств" (2017 рік, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) (автореферат) (диплом).

Публікації:

Опубліковано 115 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • 1 одноосібна монографія
 • 6 підрозділів в колективних монографіях;
 • 47 наукових статтей (у т.ч. 4 статті індексуються БД Scopus, 2 статті індексуюється БД Web of Science 4 статті у закордонних виданнях);
 • 40 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
 • 5 конспектів лекцій;
 • 13 методичних вказівок;
 • 2 електронних навчальних матеріали розміщені у відкритому он-лайн ресурсі СумДУ. 

Наукові праці (основні):

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

Монографії:

 • Захаркін, О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / О.О. Захаркін. - Суми: СумДУ, 2015. - 400 с.
 • Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія ; за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – С. 69-76.
 • Захаркін О. О. Напрями реалізації інноваційної політики на різних рівнях економічного устрою України / Захаркін О. О. // Стратегічне управління національним економічним розвитком : монографія ; за ред. д.е.н., професора О. В. Кендюхова. – Донецьк : «ДВНЗ» ДонНТУ. – 2013. – Т.1. – С. 180–189.
 • Захаркін О. О. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / О. О. Захаркін // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія ; за ред. В. Я. Швеця, М. С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д. : НГУ, 2013. – С. 287–294.

Статті в фахових виданнях:

 • Васильєва Т.А. Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України. / Васильєва Т.А., Захаркін О.О., Захаркіна Л.С.  // Проблеми і перспективи економіки та управління.  –2018. –№ 2 (14) – С. 7-12.
 • Захаркін О.О. Порівняльний аналіз факторів забезпечення національної економічної безпеки в Україні та європейських країнах. / Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Крещік О.С.  // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018.– № 4 (15). – С. 75-80.
 • Захаркін О.О. Інвестиційна привабливість золота як сегменту фінансового ринку з урахуванням часового горизонту інвестування [Електронний ресурс] / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, А.Ю. Абравіт / Східна Європа : економіка, бізнес та управління.  – 2018. – № 1 (12) – С. 327-334.
 • Захаркін О.О. Оцінка волатильності криптовалютного ринку порівняно з іншими інструментами інвестування в Україні / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, О.О. Москальова // Збірник наукових праць : «Проблеми системного підходу в економіці». – Київ : НАУ, Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск 6(62). Ч. 2. – С. 85-91.
 • Захаркін О.О. Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, М.О. Авраменко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – №23. – С. 173 – 177.
 • Захаркін О. О. Корпоративна вартість та суспільна цінність у стейкхолдерський концепції вартісно-орієнтованого управління інноваціями підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Захаркін // Інфраструктура ринку. — 2016. — № 2.
 • Захаркін О. О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості / О. О. Захаркін // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 16. — С. 38–42.
 • Захаркін О. О. Оцінка ризикостійкості підприємства при управлінні його інноваційним розвитком / О. О. Захаркін // Економічний простір. — 2015. — № 98. — С. 165–176.
 • Захаркін О. О. Соціально-відповідальне інноваційне інвестування на основі стейкхолдерського підходу / Захаркін О. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2015. — № 12. Ч. 1. — С. 97–101.
 • Захаркін О. О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на фондовому ринку [Електронний ресурс] / О.О.  Захаркін // Економіка: реалії часу. — 2015. — № 1 (17). — С. 163–172.
 • Захаркін О. О. Застосування моделі Фама – Френча для оцінки впливу інновацій на дохідність фінансових активів [Електронний ресурс] /О.О. Захаркін  // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 3. — С. 284–289.
 • Захаркін О. О. Удосконалення методичних підходів до оцінки впливу інновацій на дохідність акцій підприємств / О. О. Захаркін // Економічний форум. — 2015. — №2. — С.  193–202.
 • Захаркін О.О. Реалізація інноваційних стратегій підприємств на принципах соціально-відповідального інвестування / О. О. Захаркін // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. — 2015. — № 1/2. Т. 20. — С. 94–98.
 • Захаркін О. О. Науково-методичні підходи до оцінки інноваційних проектів з урахуванням ESG-критерію / О. О. Захаркін // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. — 2015. — № 2 (9) . — С. 169–177.
 • Захаркін О. О. Теоретичні основи адаптації ESG-критерію в інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств / О. О. Захаркін // Інтелект XXI. — № 3. — С. 47–55.
 • Захаркін О. О. Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості / О. О. Захаркін // Економіка та держава. – 2015. — №8. — С. 33–36.
 • Захаркін О. О. Обґрунтування взаємозв’язку інновацій та результатів діяльності підприємства в контексті вартісно-орієнтованого управлінського підходу / І. В. Басанцов, О. О. Захаркін // Інноваційна економіка. — 2014. — № 6 (55). — С. 199–206.
 • Захаркін О. О. Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності / О. О. Захаркін // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. — 2014. — № 4 (70). — С. 53–59.
 • Захаркін О. О. Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств / О. О. Захаркін // Маркетинг і менеджмент інновацій. —2014 — № 3. — C. 90–101.
 • Захаркін О. О. Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством / О.О. Захаркін // Бізнес-Інформ. — 2014. — № 7. — C. 208–214.
 • Захаркін О. О. Інноваційна модель розвитку економіки / О. О. Захаркін  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». — 2014. — № 5. Ч. Ι. — С. 177–179.

Статті в закордонних виданнях:

 • Zakharkin О. Influence of the innovation environment on the results of the innovation implementation / О. Zakharkin // The genesis of genius. – Genevе, Switzerland : Publishing Center of The international scientific association of economists «Consilium», 2015. — № 1. — Р. 21–25.
 • Захаркин А. А. Государственное регулирование социально ответственных инноваций предприятий / А. А. Захаркин, Л. С. Захаркина // Наука и инновации : научно-практический журнал / Национальная академия наук Беларуси. – Минск : ОАО «ТРАНСТЭКС», 2015. — № 8 (150). — С.  42–45.
 • Zakharkin O. Modeling of the impact of innovation activity of enterprises on the efficiency of their activities / О. Zakharkin, L. Zakharkina // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha : Publishing house Education and Science, 2015. — № 7 (20). — Р. 12–19.
 • Захаркин А. А. Стоимостно-ориентированное инновационное инвестирование на основе ESG критерия / А. А. Захаркин // Транзитная экономика / ИП «ХАНШАЙЫМ» (Казахстан). — 2015. — № 3. — С. 33–42.
 • Zakharkin О. The place of innovations in the system of factors of enterprise value formation / Zakharkin О. // Canadian Journal of Science, Education and Culture. – 2014. - No.1. (5) (January- June). Volume II. - “Toronto Press”. Toronto. – Р. 7-14. (in Ukrainian).

Статті в інших виданнях:

 • Obidjon, G. Research of innovation activity influence on return of stocks in industrial enterprises [Текст] / G. Obidjon, O. Zakharkin, L. Zakharkina // SocioEconomic Challenges. – 2017. – Vol. 1, Issue 2. – P. 80-102.

Тези доповідей:

 • Захаркін, О.О. Краудфандинг як спосіб некомерційного фінансування [Текст] / О.О. Захаркін, О.С. Крещік // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 118-120.
 • Захаркін, О.О. Вплив інновації на формування вартісних характеристик підприємств [Текст] / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна // International Economic Relations and Sustainable Development: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - С. 155-156.
 • Захаркін О. О. Фактори впливу інноваційної діяльності на вартість підприємств в контексті стейкхолдерського підходу / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 29 верес. – 1 жовт. 2016 р. — Суми : ФОП Ткачов О.О., 2016. — С. 88–89.
 • Захаркін О. О. Вартісно-орієнтоване інноваційне інвестування з урахуванням суспільних потреб / О. О. Захаркін //  Проблеми сучасної економіки : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 2015 р. — Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. — С. 112–115.46.
 • Захаркін О. О. Вплив інноваційного середовища підприємства на результативність впровадження інновацій в контексті вартісно-орієнтованого управління / О. О. Захаркін // Modern scientific potential : Materials of the Internat. Scient. and Pract Conf., February 28 — March 7, 2015. — Vol. 5: Economic sciences. — Sheffield : Science and education LTD. — Р. 34–38.
 • Захаркін О. О. Багатофакторне моделювання оцінки  впливу інновацій на дохідність фінансових активів / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2015 р. — Ч. II. — Тернопіль: Крок, 2015. — С. 131–133.
 • Захаркін О. О. Врахування рівня ризикостійкості підприємства в його інноваційній діяльності на основі вартісно-орієнтованого підходу / О. О. Захаркін //  Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 верес. 2015 р. — Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015. — С. 38–41.
 • Захаркін О. О. Управління інноваційною діяльністю підприємств на основі вартісно-орієнтовного підходу / І. В. Басанцов, О. О. Захаркін // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 верес. 2014 р. : тези доп. — Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2014. — С. 18–20.
 • Захаркін О. О. Вплив інноваційної діяльності на вартісні показники підприємств / О. О. Захаркін // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 серп. 2014 р. : тези доп. —  у II ч. — Ч. I. — Одеса : ЦЕДР, 2014. — С. 58–60.
 • Захаркін О. О. Інновації як фактор формування вартості підприємства / О. О. Захаркін // Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 12–13 верес. 2014 р. —  Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2014. —  С. 179–181. 

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ).

Навчально-методичні праці (основні):

Авторські свідоцтва:

Профілі, бібліометрія: 

    Researchgate       

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

Подяки журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" за керівництво дипломними роботами, нагородженими дипломами ІІІ ступеня (м. Донецьк, 2010, 2011 рр.).

Організаційна робота: 

 • Робота у складі виїзних експертних комісій МОН України з ліцензування та акредитації освітніх послуг.
 • Члеж журі ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін "Фінансовий менеджмент", "Інвестиційна діяльність". 

Робота зі студентами:

Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. На Всеукраїнських олімпіадах здобуто 16 (чотири перших, шість других, шість третіх) призових місць. Результати:

 • 2019 р. – Білоус Юля, олімпіада з дисципліни "Фінансова безпека" 1 місце.
 • 2018 р. – Новак Ксенія, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 2 місце;
 • 2015 р. – Катериніна Марина, олімпіада з дисципліни "Фінансовий менеджмент" 3 місце;
 • 2011 р. – Лещенко Юрій, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" (ОКР бакалавр) 2 місце;
 • 2011 р. – Деркач Жан, олімпіада з дисципліни "Страхування" 1 місце;
 • 2011 р. – Гльоза Вікторія, конкурс дипломних робіт зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2010 р. – Самойлікова Анастасія, олімпіада зі спеціальності "Фінанси" (ОКР магістр) 2 місце 

Участь у науковій роботі:

Науковий керівник держбюджетних тем: "Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерського підходу" (№ 0117U004069,термін виконання 01.01.2017р. – 31.12.2018р.); "Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств" (№ 0115U002553 (термін виконання 01.03.15 – 31.12.16)).

Участь у держбюджетних темах:

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників. СумДУ 2018р. (посвідчення).

Підвищення кваліфікації у формі стажування в університеті (Техніко-Гуманітарна Академія) в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р.

Поділитися: