abramchuk.jpg (160×240)
Посада:
доцент кафедри фінансів
і підприємництва
Науковий 
ступiнь:
канд. екон. наук 08.00.06 – економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища
Вчене звання:
Доцент каф. фінансів і підприємництва (2018)
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бібліометричні
профілі:
Cоц.мережі:
        
Кабінет:
M-201

Основні дисципліни:

Бухгалтерський облік, Фінансовий облік

Фінансовий менеджмент у сфері малого бізнесу

Страхування, страхові послуги, соціальне страхування

Податкове планування 

Наукові інтереси:

 • Фінанси
 • Фінансові механізми регулювання інноваційної діяльності
 • Сталий розвиток
 • Питання забезпечення фінансової, економічної та екологічної безпеки

Тема дисертаційного дослідження:

Еколого-економічні основи використання біоінновацій

Ecologic and economic bases of the use of bioinnovations

Електронна версія дисертації:

Електронна версія автореферату: http://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/31271/Abramchuk.avt..pdf

Публікації:

Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 монографія у співавторстві; 1 навчальний посібник з грифом Міністерства науки і освіти; 18 наукових статей тощо.

Наукові праці:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

 МОНОГРАФІЇ

 • Фінансові механізми управління природокористуванням [Текст] : монографія / М. В. Костель, М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко та ін. ; За заг. ред.: В.М. Бороноса, І.Д. Скляр. — Суми : СумДУ, 2012. — 351 с.

НАУКОВІ СТАТТІ

 • Абрамчук М. Ю. Криптовалюта як інформаційно-комунікаційний інструмент фінансово-економічних відносин: обліковий аспект / М. Ю. Абрамчук, Г. В. Салтикова, Ю. Г. Білоус // Інфраструктура ринку, 2018. – № 18. С.
 • Прожога І.В. Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти / І.В. Прожога, М.Ю. Абрамчук, І.М. Кобушко //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць. - №1 (4), червень 2015. - Миколаїв:МНУ імені Сухомлинського, 2015. - С. 127-133. 
 • Абрамчук М.Ю, Фінансові наслідки прояву екологічних ризиків використання біоінновацій / М.Ю. Абрамчук, І.В. Прожога // Агросвіт: науково-практичний журна. – 2015. – № 7. – С.20-24. 
 • Абрамчук М.Ю. Систематизація підходів до визначення економічної сутності поняття «фінансова стійкість підприємства [Текст] / М.Ю. Абрамчук, О.А. Сокур // Вісник СумДУ. – 2014. – № 3. – С. 102-107. 
 • Абрамчук М. Ю. Экологическое налогообложение как инструмент управления природопользованием в сфере использования биоинноваций [Текст] / М. Ю. Абрамчук, І.Д. Скляр //Інноваційна економіка. – 2012. – №6 (32). – С. 245-250.
 • Абрамчук М.Ю. Місце і роль біотехнологій в еколого-економічному розвитку суспільств / М.Ю. Абрамчук, Н.А. Антонюк // Механізм регулювання економіки. — 2011. — № 4. — С. 44-49.
 • Антонюк Н.А. Державна підтримка інноваційного розвитку як основи економічного зростання в Україні / Н.А.Антонюк, М.Ю. Абрамчук // Механізм регулювання економіки. — 2011. — № 3. — С. 206-211.
 • Абрамчук М.Ю. Рентный подход в управлении природопользованием в сфере использования биоинноваций [Электронный ресурс]/ М.Ю. Абрамчук // Ефективна економіка. – 2010. – №10. Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=338
 • Абрамчук М.Ю. Анализ жизненного цикла биоинноваций / М.Ю. Абрамчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наукових праць. Випуск 254: у 6 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Т. 5. – С. 1120 – 1128.
 • Кобушко И. Н. Основы формирования системы эколого-экономического обоснования биоинноваций в растениеводстве / І.М. Кобушко, М.Ю. Абрамчук // Агросвіт: науково-практичний журнал. – 2009. – № 19. – С. 11-16.
 • Абрамчук М.Ю. Обеспечение экологической безопасности в сфере использования биотехнологий растениеводства / М.Ю. Абрамчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – № 12 (38). – С.132-141.
 • Кобушко І.М. Оцінка еколого-економічної ефективності використання біоінноваційних продуктів / І.М. Кобушко, М. Ю. Абрамчук // Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2009. – № 8. – С. 75-79.
 • Абрамчук М.Ю. Научно-методические подходы к формированию понятия «биоинновация» в теории инновационного развития / М.Ю. Абрамчук // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №1. – С.175-183.  
 • Мамчук І.В. Урахування та аналіз природоохоронних витрат у системі екологічного менеджменту / І.В. Мамчук, М.Ю.Абрамчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №3. – С. 223-240.   
 • Абрамчук М.Ю. Проблемы рационального природопользования: поиск альтернативных вариантов / М.Ю. Абрамчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону, фінансова політика і інвестиції. Серія «Природокористування та ресурсозабезпечення». Випуск XII №4: збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – №4. – С. 5-12. 
 • Абрамчук М.Ю. Эколого-экономическое обоснование внедрения научных достижений в агропромышленное производство / М.Ю. Абрамчук // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2006. – №1. – С. 28-36. 
 • Абрамчук М.Ю. Программно-целевой метод управления как инструмент инновационной экологизации агропромышленного производства / М.Ю.Абрамчук // Механізм регулювання економіки. – 2005. – №4. – С.108-114.

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 • Захаркін О. О. Вплив часового горизонту інвестування на волатильність фінансового ринку / О. О. Захаркін, М. Ю. Абрамчуке // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – Ч. 2. – С. 51 – 54..
 • Абрамчук М.Ю. Особливості аналізу життєвого циклу біоінновацій / М.Ю. Абрамчук, Г.В. Салтикова // Маркетинг інновацій і інновацій у маркетингу: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції. 29 09 – 1.10. 2016. – Суми: Фоп Ткачов О.О., 2016. – С. 28-29.
 • Похилько С.В.  Аналіз трансформацій фіскальної та регулятивної орієнтованості податкового навантаження / С.В. Похилько, М.Ю. Абрамчук, Н.В. Котенко // Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр. Наук.-практ. Коннф. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С.92-95. - Режим доступу: https://dl.dropboxusercontent.com/u/56706977/Конф.pdf
 • Абрамчук М.Ю. Кластерний підхід у формуванні інноваційної інфраструктури регіону / М.Ю. Абрамчук, С.В. Похилько // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –  [Электронный ресурс]  – Львів: Видавництво Львівської політехники, 2015. С. 418-419. – Режим доступу: http://crm.sc.ua/1_4.php?dbidroz=60&mailtoid=1294&link=http://epi.lp.edu.ua/index.php?id=6091
 • Особливості фінансового менеджменту у сфері малого бізнесу [Текст] / М. Ю. Абрамчук, А. О. Манзюк // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. — Суми : СумДУ, 2014. — Т.2. — С. 356-357.
 • Негативні фінансові наслідки запровадження та функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення [Текст] / М. Ю. Абрамчук, О. А. Луговський // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. — Суми : СумДУ, 2014. — Т.2. — С. 355-356.
 • Проблеми фінансування діяльності суб`єктів малого бізнесу та шляхи їх вирішення [Текст] / М. Ю. Абрамчук, І. С. Гиренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. — Суми : СумДУ, 2014. — Т.2. — С. 354-355.
 • Переваги та недоліки недержавного пенсійного забезпечення [Текст] / М. Ю. Абрамчук, Н. В. Шуваєва // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.4. — С. 154-155.
 • Особливості функціонування системи добровільного пенсійного забезпечення [Текст] / М. Ю. Абрамчук, М. П. Катериніна // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.2. — С. 16-18.
 • Іпотечне кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / М. Ю. Абрамчук, О. І. Скрипченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 140.
 • Основні проблеми функціонування банківської системи України [Текст] / М. Ю. Абрамчук, Д. Гробова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 139.
 • Розвиток фінансового посередництва в Україні [Текст] / М. Ю. Абрамчук, В. С. Рєзнік // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.7. — С. 9.
 • Наука і науково-технічна експертиза як метод управління і регулювання НТП [Текст] / М. Ю. Абрамчук, І. В. Мірошніченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 172-173.
 • Екологізація податкової системи як інструмент фінансового забезпечення природоохоронних заходів [Текст] / М. Ю. Абрамчук, А. В. Коренева // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.3. — С. 169.
 • Особливості та проблеми розвитку синдикотивного кредитування та шляхи їх вирішення [Текст] / М. Ю. Абрамчук, Т. Г. Редкач // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІV. — С. 200-201.
 • Стан, проблеми та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні [Текст] / М. Ю. Абрамчук, І. Г. Сухоставець // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 127-128. 
 • Ткаченко, О. В.Сутність тіньової економіки України та шляхи її подолання [Текст] / О. В. Ткаченко, М. Ю. Абрамчук // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІV. — С. 137-138.
 • Абрамчук М.Ю. Особливості економічної кризи України [Текст] / А. М. Жолудева, М. Ю. Абрамчук // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 155
 • Лазоренко, І. В.Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / І. В. Лазоренко, М. Ю. Абрамчук // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 225.
 • Абрамчук М.Ю. Особенности кризиса банковской системы Украины [Текст] / А. С. Журбенко, М. Ю. Абрамчук // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.1. — С. 224.
 • Соловйова М.А. Шляхи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні [Текст] / М. А. Соловйова, М. Ю. Абрамчук // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.2. — С. 54. 
 • Абрамчук М.Ю. Проблемы нормативно-правового обеспечения экологической и биологической безопасности в сфере использования биотехнологий / М.Ю. Абрамчук, М.А. Соловйова // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: зб. тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів (17-18 квітня 2008 р.) / Міністерство освіти і науки України; Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008. – С. 165-166.  
 • Абрамчук М.Ю. Экологические результаты использования биотехнологий в агропромышленном производстве / М.Ю. Абрамчук // Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез доповідей за матеріалами Міжнародної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 8-11.
 • Абрамчук М.Ю. Основные направления и цели экологизации агропромышленного производства как фактор обеспечения устойчивого развития / М.Ю. Абрамчук // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки: зб. тез доповідей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (21-23 березня 2007 р.) / Міністерство освіти і науки України; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ імені Володимира Даля, 2007. – С. 463-465.
 • Абрамчук М.Ю. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в АПК та шляхи їх подолання / М.Ю. Абрамчук // Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: зб. тез доповідей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (23-24 березня 2006 р.): у 2ч. / Міністерство освіти і науки України; Чернівецький торговельно-економічний інститут [та ін.]. – Чернівці, 2006. – Ч.1. – С. 181-183.
 • Абрамчук М.Ю. Венчурное финансирование как механизм привлечения ресурсов для инновационной деятельности / М.Ю. Абрамчук // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (30 березня 2006р.) / Міністерство освіти і науки України; Інститут економіки і підприємництва; [та ін.]. – Тернопіль, 2006. – Ч. 2. – С. 3-4.
 • Abramchuk M. Directions and priorities of innovative-investing activity in the sphere of rational nature management / Marina Abramchuk, Nataliya Mogylna // Economics for Ecology: 12-th International Student Conference ISCS’2006 Sumy, Ukraine, May 3-7, 2006. – P. 20-21.
 • Абрамчук М.Ю. Стимулирование инновационной активности предприятий АПК / М.Ю. Абрамчук // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: зб. тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-26 березня 2005 р.) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» [та ін.]. – Київ: Книга Пам’яті України, 2005. – С.76-77.
 • Абрамчук М.Ю. Инновационная экологизация экономики как стратегия экономического развития Украины / М.Ю. Абрамчук // Теорія і практика сучасної економіки: зб. тез доповідей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (28-30 вересня 2005 року.) / Міністерство освіти і науки України; Черкаський державний технічний університет [та ін.]. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 82-85.

Навчально-методичні праці:

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

 • Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. М. Боронос, І. Д. Скляр, І. М. Кобушко та ін. ; За заг. ред. В.М. Бороноса. — Суми : СумДУ, 2012. — 539 с. + Гриф МОН. — 103-30. - 

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

 • Фінансовий облік [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М.Ю. Абрамчук, Ю.Г. Гуменна, І.В. Тютюник, П.М. Рубанов. - Суми: СумДУ, 2018. - 395 с.
 • Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: конспект лекцій / П.М. Рубанов, М.Ю. Абрамчук, Л.Л. Гриценко, С.В. Похилько. - Суми, СумДУ, 2016. - 152 с.
 • Бухгалтерський облік: конспект лекцій / М.Ю. Абрамчук, В.І. Лисиця, Ю.Г. Лисиця. - Суми,  СумДУ, 2016. - 356 с.
 • Фінансовий менеджмент [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / Л. С. Захаркіна, О. О. Захаркін, М. Ю. Абрамчук. — Суми : СумДУ, 2008. — 118 с.
 • Інформаційні системи та технології у фінансових установах [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання / О. О. Захаркін, М. Ю. Абрамчук, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2007. — 80 с.

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 • 4374 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Податкове планування» [Текст]: для студ. 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання / М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко, Л. С. Захаркіна. – Суми: СУмДУ, 2018. – 22 с.
 • 4303 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» [Текст]: для студ. 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання / М. Ю. Абрамчук, Т. В. Касьяненко, С. В. Похилько. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 29 с.
 • 3846 Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни "Бухгалтерський облік" за темою "Основи роботи з програмою "1С: Бухгалтерія 8" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / М. Ю. Абрамчук, В. І. Лисиця, Ю. Г. Шишова, О. М. Діденко. — Суми : СумДУ, 2015. — 79 с. 
 • 3609 Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва" [Текст] : для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / П. М. Рубанов, М. Ю. Абрамчук, С. В. Похилько, О. М. Діденко. — Суми : СумДУ, 2014. — 46 с. - Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3609.doc
 • 3606 Методичні вказівки до проведення практичних робіт за темами: Диагностика виникнення та розвитку кризи підприємств" та "Фінансова страптегія підприємства як засіб запобігання банкрутству" з дисципліни "Управління фінансовою санаціїю підприємства" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання. – Суми: СумДу, 2013. – 21с. - Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3606.doc
 • 2648  Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” напряму 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.050104 „Фінанси” денної та заочної форм навчання та слухачів ФПФ. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009 – 47 с. Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2009/m2648.doc
 • 1563 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" [Текст] : для студ. напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 7.050104 "Фінанси" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю. Абрамчук. — Суми : СумДУ, 2008. — 38 с.
 • 1569 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" [Текст] : для студ. напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спец. 7.050104 "Фінанси" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю. Абрамчук. — Суми : СумДУ, 2008. — 29 с.
 • 1350 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання / О. О. Захаркін, М. Ю. Абрамчук, М. А. Деркач. — Суми : СумДУ, 2007. — 19 с.

 Інші праці (репозитарій СумДУ).

Цитування:

       

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

Організаційна робота:

 • Організаційне забезпечення процесу пошуку та поповнення БД нових академічних та неакадемічних контактерів як основи для визначення рейтингу кафедри (спеціальності) експертами провідних міжнародних баз (агентств), зокрема QS, ExpertRA

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, зокрема підготовка статей та тез доповідей для участі у науково-практичних конференціях.

Участь у науковій роботі:

 •  «Податкові механізми регулювання використання біоінновацій» (номер державної реєстрації 0114U006542) - керивник теми;
 • «Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством» (номер державної реєстрації 0113 U008383 );
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);
 • «Узгодження еколого-економічних інтересів шляхом формування ефективного фінансового механізму управління природокористуванням» (номер державної реєстрації 0109U001483) ;
 • «Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації» (номер державної реєстрації 0111U009625);
 • «Формування фінансового механізму стабілізації економіки України» (номер державної реєстрації 0111U007004);
 • «Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників» (номер державної реєстрації № 0111U008924).

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, вересень 2013 р. - липень 2014 р., обсяг виконаних робіт – 108 годин, Посвідчення № 2217), у тому числі пройшла стажування з 02.06.2014 р. по 13.06.2014 р. у ПАТ Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе у планово-економічному управлінні на тему «Процесно-орієнтоване бюджетування на підприємстві».

Підвищення кваліфікації у формі стажування в університеті (Техніко-Гуманітарна Академія) в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р.

 

Поділитися: