zaharkina.jpg (160×206) Посада:
доцент кафедри фінансів і
підприємництва
заступник завідувача кафедри
з навчальної роботи 
заступник директора ННІ ФЕМ з наукової роботи з 18.09.2019
Науковий
ступiнь:
канд.екон.наук (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності), 2012 р.
Вчене звання:
доцент кафедри фінансів і кредиту (2016 р.)
Телефон:
+38(0542)33-53-83, +38(095)212-98-17
E-mail:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
       
Бібліометричні
профілі:
            
 
       
 
Кабінет: M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 2003 - 2008 р. навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси" (диплом);
 • 01.09.2008 – 31.10.2008 – асистент кафедри фінансів;
 • 01.11.2008 р. – 31.10.2011 р. - навчання в аспірантурі Сумського державного університету;
 • 01.11.2011 – 07.06.2012 – асистент кафедри фінансів;
 • 08.06.2012 – 28.02.2015 – старший викладач кафедри фінансів і кредиту;
 • 01.03.2015 – до цього часу – доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

Основні дисципліни:

Університетська освіта; вступ до спеціальності; податкова система, податкове планування, особисті фінанси, поведінкові фінанси, планування бізнес-розвитку.

Наукові інтереси:

1) Інноваційний розвиток підприємств. Інвестиційна діяльність підприємств.

2) Податки. Податкове навантаження. Ефективні ставки оподаткування. Оподаткування в контексті євроінтеграційних процесів. Вплив оподаткування на інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання.

3) Фінанси домогосподарств. Інвестиційна діяльність домогосподарств. Фінансова грамотність.

4) Банківсько-страхова інтеграція. Глобалізація

5) Кількісні методи в економіці

6) Активні методи навчання

Тема дисертаційного дослідження:

Захаркіна, Л. С. Стратегічне планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук / Л.С. Захаркіна ; Наук. керівник О.В. Прокопенко. - Суми: СумДУ, 2011. - 231 с. - СумДУ - Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20757

Захаркіна, Л.С. Стратегічне планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств [Текст]: автореферат... канд. екон. наук, спец.: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. С. Захаркіна. - Суми: СумДУ, 2011. - 21 с. - Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20771

Публікації:

25 статтей, у т.ч. 9 статей у виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of Science; більше 50 тез доповідей

Наукові праці (основні):

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричними базами SCOPUS, Web of Science:

 1. Zakharkin O. O., Zakharkina L. S., Pokhylko S. V., Kreshchik О. S. Development of crowdfunding as an innovative method of social projects funding. Financial and credit activity:problems of theory and practice, 2019. Vol. 2, №. 29. Р. 509-517.  (Web of Science)
 2. Zakharkina L., Myroshnychenko Iu., Smolennikov D., Pokhylko S. Efficiency of Innovation Activity Funding as the Driver of the State's National Economic Security. Montenegrin Journal of Economics, 2018. Vol. 14, №. 4. Р. 159-173. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.11  (SCOPUS, Web of Science)
 3. Zakharkina L., Abramchuk M. THE CORRECTNESS OF THE CAPM-MODEL APPLICATION IN THE UKRAINIAN REALITY IN TERMS OF INVESTORS FINANCIAL SECURITY // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol 4. - No 1. - С. 163-168. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-163-168 (Web of Science)
 4. Zakharkin O.,  Zakharkina L., Antoniuk N. A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon // Economic Annals-XXI. – 2017. – № 9-10. – С.49-52. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V167-10 (SCOPUS, Web of Science)
 5. Zakharkin O. O., Zakharkina L. S., Stakeholder approach to the value-based management of the enterprise innovation activity // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2017. – № 2 (23). - С. 133-139. (Web of Science)
 6. Захаркіна Л.С., Захаркін О.О., Карабець К.М. Банківські рейтинги як інструмент маркетингової стратегії учасників фінансового ринку // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. – № 4. С. 112-122 (DOI:10.21272/mmi.2017.4-10) (Web of Science)
 7. Zakharkin O. O., Zakharkina L. S., Kostel M.V. Estimation of the influence of enterprises’ innovation activity level on their financial and economic performance // Actual Problems of Economics – 2015. - № 8 (170). -  P. 427-441 (SCOPUS)
 8. Zakharkina L. S. Balancing of innovative development of machinebuilding enterprises in strategic planning process  //Actual Problems of Economics. – 2009. - № 3. – Р. 88-95 (SCOPUS)

 Монографії:

 • Zakharkina L., Kolosok S. Regional special features of demographic constituent of national economic safety of Ukraine. The Potential of Modern Science. London, United Kingdom. Sciemcee Publishing, 2019. PP. 291–305.
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С. Вартісно-орієнтоване управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємств на основі стейкхолдерського підходу Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.М. Таранюка.  Суми: СНАУ, 2018. С. 97-104.
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Мирошниченко Ю.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств як елемент інструменту забезпечення національної економічної безпеки / В кн.: Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія; за ред. д.е.н., професора О.В. Прокопенко., (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І . – С. 260 – 269.

Статті в фахових виданнях:

 • Васильєва Т.А., Касьяненко В.О., Захаркіна Л.С. Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. 40, С. 23-29.
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Шамкало К.Ю. Порівняльний аналіз волатильності українського та американського фондового ринку з урахуванням часового горизонту інвестування. Приазовський економічний вісник. 2019. 1 (12), С.166-171.
 • Васильєва Т.А., Захаркін О.О., Захаркіна Л.С.  Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України. Проблеми і перспективи економіки та управління.  2018. № 2 (14). С. 7-12.
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., & Крещік О.С. Порівняльний аналіз факторів забезпечення національної економічної безпеки в Україні та європейських країнах. Східна Європа : економіка, бізнес та управління, 2018. №. 4 (15). С. 75-80. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/13.pdf
 • Захаркін О.О. Інвестиційна привабливість золота як сегменту фінансового ринку з урахуванням часового горизонту інвестування [Електронний ресурс] / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, О.О. Москальова / Східна Європа : економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 1 (12) – С. 327-334.
 • Захаркін О.О. Оцінка волатильності криптовалютного ринку порівняно з іншими інструментами інвестування в Україні / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, О.О. Москальова // Збірник наукових праць : «Проблеми системного підходу в економіці». – Київ : НАУ, Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск 6(62). Ч. 2. – С. 85-91.
 • Захаркін О.О. Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна, М.О. Авраменко // Причорноморські економічні студії. – 2017. – №23. – С. 173 – 177.
 • Зайцев О.В., Захаркіна Л.С. Особиста та суспільна характеристики вченого і проблема ставлення до розвитку та використання його винаходів та теорій // Бізнес-навігатор. – 2017. – № 2 (41) – С.7-14.
 • Захаркіна Л.С. Роль і місце податкових надходжень в структурі зведеного бюджету України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент : збірник наукових праць / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: МГУ. – 2016. – Випуск 19. – С. 125 –29.
 • Захаркіна Л.С. Податкове регулювання інвестиційної діяльності економічних суб'єктів // Причорноморські економічні студії : науковий журнал / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса. – 2016. – № 5. – С. 155–158.
 • Захаркіна Л.С. Шляхи розвитку фінансової грамотності домогосподарств України [Текст] / Л.С. Захаркіна, К.П. Катериніна //  Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 53-57. Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37755

 • Захаркіна Л.С. Банківсько-страхова інтеграція в умовах глобалізації на основі концепції «bancassurance» / Л.С. Захаркіна, С.В. Федчун //  Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 2/1. – С. 21–25. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36762
 • Захаркіна Л.С. Вибір оптимального варіанту банківсько-страхової інтеграції на основі концепції «bancassurance» / Л.С. Захаркіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» . – Херсон, 2014. – Випуск 5. – Ч. 4. – С. 54-57. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36770
 • Захаркіна Л.С. Основні положення концепції управління механізмом реалізації інноваційної політики в умовах ринкової економіки / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна // Економічні науки. Серія "Економіка та менеджмент" : Збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2012. – Випуск 9 (34). Частина 1. – С. 125–132. Режим доступа: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29495

Статті в закордонних виданнях:

 • Zakharkina L.Modeling of the impact of innovation activity of enterprises on the efficiency of their activities / O. Zakharkin, L. Zakharkina // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Praha.: Publishing house Education and Science. – 2015. – № 7 (20). – Р. 12–19.
 • Захаркина Л.С. Государственное регулирование социально ответственных инноваций предприятий / Захаркин А.А., Захаркина Л.С. // Наука и инновации : научно-практический журнал / Национальная академия наук Беларуси. – Минск.: ОАО «ТРАНСТЭКС» – 2015. – № 8 (150). – С. 42–45.

Статті в інших виданнях:

Тези доповідей:

 • Zakharkin O., Basantsov I., Shcherbachenko V. and Zakharkinа L. Public-Private Partnership as an Effective Tool in R&D Activity. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference «Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020». 10-11 April 2019. Granada, Spain. PP. 6674 – 6678.
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С. Сучасний стан державної підтримки інноваційного підприємництва в Україні. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху : матеріали І Міжнародного економічного форуму EFBM’2019 (21-24 травня 2019 р.) / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. Вип. І. Частина ІІ. С. 127-129.
 • Захаркіна Л.С., Колотіліна О.В. Фінансіалізація та її вплив на соціо-політико-економічний розвиток Італії Економічні проблеми сталого розвитку :  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. м. Суми, 16-18 квітня 2019 р. Суми, 2019.
 • Захаркіна Л.С., Рибалка Р.О., Бугайова Є.О.Податкова політика у системі забезпечення фінансової безпеки держави Економічні проблеми сталого розвитку :  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. м. Суми, 16-18 квітня 2019 р. Суми, 2019.
 • Захаркіна Л.С., Колосок С.І. Вдосконалення бюджетної політики як складової забезпечення національної економічної безпеки України. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія,методологія, практика : зб. матеріалів V ювілейної міжнародної науково-практична конференції, 5-7 жовтня 2018 р. Мукачево-Хмельницький. С. 101-103
 • Захаркін О.О., Захаркіна Л.С., Мирошниченко Ю.О. Регіональний фактор впливу інноваційної складової на забезпечення національної економічної безпеки. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : зб. матеріалів ІV міжнародної Шумпетерівської конференції, 03-04 жовтня 2018 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2018. С. 81–83
 • Мирошниченко  Ю.О., Захаркіна Л.С.  Аналіз векторів інноваційної трансформації виробничого сектору України як напрямів забезпечення національної економічної безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України: зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф., 31 травня – 1 червня 2018 р. Одеса: ОНПУ. 2018. С. 222– 225.

 • Захаркіна Л.С., Шамкало К.Ю. «Зелені облігації» у системі фінансових інструментів забезпечення національної економічної безпеки держави. STABICONsystems-2018: зб. матеріалів Міжнародного Форуму, 26 – 28 квітня 2018 р.  Суми : СумДУ, 2018. С. 46–49.
 • Власенко А.В. Особливості забезпечення національної економічної безпеки в Німеччині.  Економічні  проблеми  сталого розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-тех. конф. студентів,  аспірантів  і  молодих  учених  ім. проф. Олега Балацького, 23 – 27 квітня 2018 р. Суми : СумДУ, 2018. С. 152-153.(Науковий керівник - Захаркіна Л.С.)
 • Крещік О.С. Порівняльний аналіз факторів забезпечення національної економічної безпеки в Україні та Польщі. Економічні  проблеми  сталого розвитку: зб. матеріалів Всеукр. наук.-тех. конф. студентів,  аспірантів  і  молодих  учених  ім. проф. Олега Балацького, 23 – 27 квітня 2018 р. Суми : СумДУ, 2018. С. 150-151.(Науковий керівник - Захаркіна Л.С.)
 • Smolennikov D. Efficiency of innovation activity funding as the driver of the state's national economic security (case of Ukraine) [Текст] / D. Smolennikov, L. Zakharkina, I. Myroshnychenko, S. Pokhylko // New trends and best practices in socioeconomic research: The International Science Conference SER-2018. – Podgorica: 3M Makarije, 2018. – (Economic Laboratory for Transition Research). – P. 48–49.
 • Захаркіна Л.С., Крещік О.С. Аналіз  впливу факторів інноваційної активності суб’єктів господарювання на індикатори національної економічної безпеки через призму фінансової безпеки // Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23 березня 2018 р. Одеса : ОНЕУ, 2018. С. 13-17.
 • Захаркіна Л.С., Смоленніков Д.О., Ганус І.С. Аналіз підходів до визначення та оцінки інноваційного капіталу підприємства // Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: матеріали Міжнародної       науково-практичної        конференції,  Київ, 15-16 грудня 2017 р.: тези доп. – Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017.
 • Захаркіна Л.С.Кібер-страхування як інноваційний механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання / Захаркіна Л.С., Задорожня Д.С.,  Новак К. С. // Матеріали  XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг  інновацій   і  інновації  у  маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 78-79.
 • Захаркіна Л.С. Непряме оподаткування в Україні / Захаркіна Л.С., Валюх А.В. // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської  науково-технічної конференції студентів,  аспірантів  і  молодих  учених  «Економічні  проблеми  сталого розвитку», присвяченої 80-річчю  від дня народження професора Олега Балацького ( м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред. : Т. А. Васильєвої,     Г. О. Швіндіної. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 120-121.
 • Захаркіна Л.С.Особливості формування професійних компетентностей фінансиста в умовах глобального розвитку корпоративних фінансів / Захаркін О.О., Захаркіна Л.С. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 357– 360.

Інші наукові праці (репозитарій СумДУ).

Навчально-методичні праці (основні):

 • Абрамчук, М. Ю. 4374 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкове планування" [Текст] : для студ. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання / М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко, Л. С. Захаркіна. – Суми : СумДУ, 2018. – 22 с. - Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2018/m4374.pdf
 • Захаркіна Л.С. Університетська освіта: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Л.С. Захаркіна. - Суми: СумДУ, 2014. - 66 с. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35766
 • Курс з дисципліни «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (на українській мові) // Електронний навчальний матеріал розміщений у відкритому ресурсі ОCW СумДУ. – Режим доступу: http://ocw.sumdu.edu.ua/content/768
 • Захаркін О. О. Фінансовий менеджмент : конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 156 с. – Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/Zaharkin.doc
 • Захаркін О. О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна // — Суми : СумДУ, 2010 — 40 с.- Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2830.doc
 • Захаркін О. О. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. — Суми : СумДУ, 2010. — 30 с. — Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2852.doc

Авторські свідоцтва:

Профілі, бібліометрія:

                                         

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

 • Переможець конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ" 2018-2019 навчального року (Диплом ІІ ступеня).
 • Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів" 2017-2018 навчального року (Диплом ІІ ступеня).
 • Подяка журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" за керівництво дипломною роботою, нагородженою дипломом ІІІ ступеня (м. Донецьк, 2012 р.) 
 • Грамота з нагоди Дня науки України за досягнуті успіхи у науковій роботі (м. Суми, 2011 р.) 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 • Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

Організаційна робота:

Заступник завідувача кафедри з навчальної робти (з 01.02. 2019 р. Наказ СумДУ 0234-ІІ від 01.02.2019 р.)

Заступник директора ННІ ФЕМ з наукової роботи (з 18.09.2019 р.)

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи (травень 2017р. - березень 2019р.).

Заступник голови наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) факультету економіки та менеджменту з питань конкурсів та олімпіад (з 2017 р.)

Керівник гуртка "Фінансовий аналітик" (з 2017 р.)

Член редколегії наукового рецензованого журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики»

Куратор груп ЕН-92/3ф, ЕН-91/2бфк (2019-2020 н.р.)

Робота зі студентами:

Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт. На Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах здобуто 24 (шість перших, шість других, дванадцять третіх) призових місць. Результати:

 • 2019 р. - Білоус Юлія, олімпіада з дисципліни "Фінансова безпека" 1 місце;
 • 2019 р.Білоус Юлія, олімпіада з дисципліни "Фінанси" 2 місце;
 • 2018 р. - Абравіт Аліна, олімпіада з дисципліни "Податкова система України" 3 місце;
 • 2018 р. - Миргородська Вікторія, олімпіада з дисципліни "Фінанси" 2 місце;
 • 2018 р. - Новак Ксенія, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 2 місце;
 • 2017 р. - Опенько Кароліна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2015 р. – Федчун Софія, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Гроші, фінанси, кредит» 3 місце;
 • 2015 р.Катериніна Марина, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Гроші, фінанси, кредит» 3 місце;
 • 2015 р. – Павленко Інна, олімпіада з дисципліни "Податкова система України" 3 місце;
 • 2014 р. – Федчун Софія, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2013 р. – Карпенко Світлана,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 2 місце;
 • 2013 р. Савельєва Галина, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)», секція "Економіко-математичне моделювання" 3 місце;
 • 2012 р. – Доля Євгенія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 2 місце;
 • 2012 р. – Левченко Ганна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2012 р. – Ломака Анна, олімпіада зі спеціальності "Фінанси і кредит" 3 місце;
 • 2012 р. – Ломака Анна, олімпіада з дисципліни ""Інвестування"" 3 місце;
 • 2012 р. – Черв'як Віта, олімпіада з дисципліни "Фінансовий менеджмент" 2 місце;
 • 2012 р. – Карпенко Світлана, олімпіада з дисципліни "Страхування" 3 місце;
 • 2012 р. – Гончаренко Вікторія, Всеукраїнський конкурсдипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит", 3 місце;
 • 2011 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2011 р. – Лещенко Юрій, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 2 місце;
 • 2010 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2010 р. – Лисенко Денис, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 3 місце;
 • 2009 р. – Гльоза Вікторія,  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 1 місце;
 • 2009 р. – Самойлікова Анастасія, олімпіада з дисципліни "Інвестування" 1 місце.

Керівництво підготовкою студентів до Міжнародних конкурсів наукових робіт. Результати:

 • 2017 р. Карабець Карина, IV міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку", ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 3 місце
 • 2014 р. – Федчун Софія, XII Санкт-Петербурзький відкритий конкурс ім. професора В.М. Веніамінова на кращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері, 2 місце

Участь у науковій роботі:

1) Керівник науково-дослідної теми «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» (№ 0117U003922,термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.)(Наказ МОН України № 1333  від  03.10.2017  «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства)

2) Виконавець науково-дослідної теми «Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки» (№ 0119U100759, термін виконання 01.01.2019 р. – 31.12.2021 р.)

3) Виконавець господарчого договору з прогнозування економічного і соціального розвитку м. Ромни № 53.17-10.18.СП (01.05.2018 р. - 05.12.2018 р.)

4)Відповідальний виконавець держбюджетної теми: "Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерського підходу" (№ 0117U004069,термін виконання 01.01.2017р. – 31.12.2018р.).

5) Відповідальний виконавець держбюджетної теми: "Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств" (№ 015U002553,термін виконання 01.03.2015р. – 31.12.2016р.).

6) Участь у держбюджетних темах (виконавець):

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

У 2016 році прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп'ютерною програмою "М.Е.Doc" і має право викладати навчальні курси по роботі з цією програмою, сертифікат СумДУ/В0017 від 30.11.2016р.

Короткотермінове стажування у Вищій школі бізнесу в Домброві Гурнічій, м. Живець (19.05.2016-24.05. 2016.)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, жовтень 2018 р. - листопад 2018 р., обсяг виконаних робіт – 150 годин. (Посвідчення).

Поділитися: