Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь: 
канд.  екон. наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 2012
Вчене звання:
доцент кафедри фінансів і кредиту (2017)
Телефон:
+38(0542)33-53-83
+38(050)530-79-32
E-mail:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
 Бібліометрія:

       WoS 

    

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

Фінанси, Публічні фінанси, Податкове планування, Фандрайзинг: ресурси для стартапів, Онлайн фандрайзингові платформи

Наукові інтереси:

Фінанси сталого розвитку. Фінансування екосистемних послуг.

Публічні фінанси. Місцеві фінанси. Фіскальна децентралізація.

Фінанси неурядових організацій. Податкове планування.

Тема дисертаційного дослідження:

Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у системі територіального природокористування (2011). Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Публікації:

Опубліковано 108 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • 7 підрозділів в колективних монографіях;
 • 15 наукові статті;
 • 78 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
 • 2 конспектів лекцій;
 • 6 методичних вказівок. 

Наукові праці:

Репозитарій СумДу

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

 • Котенко, Н. В. Маркетингові інструменти управління фінансуванням та просуванням послуг неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Сердюк, Г. В. Салтикова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 20-33. 
 • Котенко, Н.В. Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг [Текст] / Н.В. Котенко, Т.О. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 2. - С. 267-278. 

Монографії:

 • Котенко, Н. В. Альтернативні джерела фінансування екологічних ініціатив місцевих громад [Текст] / Н. В. Котенко // Місцевий розвиток за участі громади : монографія : у 2 т. — Т. 2: Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком. орієнтованим на громаду / За заг. ред. Ю. М. Петрушенка. — Суми : Університетська книга. 2014. — С. 143-148. 
 • Боронос, В.М. Бюджетные методы решения проблем финансирования экологических услуг на территориальном уровне [Текст] / В. М. Боронос, Н.В. Котенко // Методы решения экологических проблем : монография ; под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, к.э.н., доц. О. А. Лукаш. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2014. – Вып. 4. – С. 484 - 504.
 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, В. Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 336–348.
 • Фінансові механізми управління природокористуванням / М.В. Костель, М.Ю. Абрамчук. Н.В. Котенко. – Суми ,  СумДУ , 2012. – 351с.

Статті в фахових виданнях:

 • Кобушко І.М. Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів / І.М. Кобушко, Н.В. Котенко, К.О. Бойко // Соціальна економіка. – 2017. – №2. – С. 56-62.
 • Котенко Н. В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми фінансування заходів з загального територіального природокористування в умовах фіскальних реформ [Текст] / Н. В. Котенко, С. В. Похилько // Механізм регулювання економіки. – 2015. - № 1. – с. 54-65.
 • Похилько С.В. До питання ефективності трансформацій фіскальної та регулятивної орієнтованості податкового навантаження [Текст] / С. В. Похилько, Н. В. Котенко, І. В. Павленко // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015
 • Салтикова Г. В. До питання координації монетарної та фіскальної політики [Текст] / Г. В. Салтикова, Н. В. Котенко // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 3. – С. 58-67.
 • Ілляшенко К. В. Програмно-цільове фінансування видатків місцевих бюджетів: дискусійні питання оцінки ефективності [Текст] / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. В. Котенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 857-862.
 • Котенко Н. В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №3. – С. 71-81.
 • Боронос, В. М. Теоретичні засади управління фінансуванням публічних екологічних послуг: територіальний аспект [Текст] / В. М. Боронос, І. Д. Скляр, Н. В. Котенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — №3. — С. 91-102.
 • Котенко Н. В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Вісник СумДУ. - 2014. - № 4. 
 • Скляр І. Д. Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету [Текст] / І. Д. Скляр, Н. В. Котенко, В. В. Червяк // Економічний аналіз. - 2012. - Випуск 10. - Частина 2. - С. 338-342.

Тези доповідей:

 • Котенко Н. В. Партиципаторний бюджет як основа демократичності місцевих фінансів [Текст] / Н. В. Котенко, Н. П. Щебетько // Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 листопада 2016 р. / Ред. кол.: І.О. Школьник, І.І. Рекуненко, С.В. Лєонов, С.М. Фролов, І.І. Д'яконова, Т.А. Васильєва, І.В. Бєлова, М.Г. Мінченко, О.В. Ісаєва. – Суми : ННІ БТ "УАБС" СумДУ, 2016. – С. 29-33.
 • Ємцева В. Проблема подвійного оподаткування та шляхи її усунення в Україні [Текст] / В. Ємцева, О. О. Ковальов, Н. В. Котенко // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 34-36.
 • Котенко Н. В. Краудфандинг як форма фінансування екологічних інноваційних проектів неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Сердюк // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Ткачов О.О., 2016. – С. 134-135.
 • Щебетько Н. П. Методи оптимізації податкових платежів, міжнародний досвід [Текст] / Н. П. Щебетько, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.1. – С. 235-237.
 • Абрютін В. О. Проблеми спеціального режиму оподаткування для аграріїв в контексті реформи адміністрування податку на додану вартість [Текст] / В. О. Абрютін, О. О. Ковальов, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 16-18.
 • Скрипка Я. В. Державне податкове регулювання в умовах відкритої економіки [Текст] / Я. В. Скрипка, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 224-226.
 • Похилько С. В. Аналіз трансформацій фіскальної та регулятивної орієнтованості податкового навантаження [Текст] / С. В. Похилько, М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко // Європейський вибір - нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 92-95.
 • Котенко Н. В. Еволюція місцевого оподаткування в Україні: уроки реформ [Текст] / Н. В. Котенко, А. С. Шестопал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 364-366.
 • Котенко Н. В. Комунальний банк як джерело забезпечення соціально-економічної стабільності та розвитку територіальних громад [Текст] / Н. В. Котенко, Ю. Дмитренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 363-364.
 • Котенко Н. В. Проблеми фінансування інфраструктурних проектів на умовах державно-приватного партнерства [Текст] / Н. В. Котенко, О. О. Бачал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 362-363.
 • Карпенко С. Г. Організаційно-фінансові засади функціонування неурядових організацій в Україні в умовах світової економічної інтеграції [Текст] / С. Г. Карпенко, Н. В. Котенко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 листопада 2014 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 17-19.
 • Карпенко С. Г. Роль неурядових екологічних організацій у фінансовому забезпеченні сталого розвитку України [Текст] / С. Г. Карпенко, Н. В. Котенко, М. В. Володська // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 27-29 листопада 2014 р. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 170-171.
 • Котенко Н. В. Інструменти Інтернет-маркетингу у механізмі формування фінансових ресурсів неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2014 року. – Суми : Папірус, 2014. – С. 79-80.
 • Котенко Н. В. Проблеми фінансування неурядових екологічних організацій у сучасних умовах [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 382-383
 • Котенко Н. В. Проблеми формування золотовалютних резервів в Україні [Текст] / Н. В. Котенко, Д. В. Сухомлин // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 424-425.
 • Гиренко І. С. Податковий механізм в системі забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні [Текст] / І. С. Гиренко, К. В. Ілляшенко, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 227-228.
 • Боронос В. М. Фінансові засади некомерційного маркетингу публічних екологічних послуг [Текст] / В. М. Боронос, Н. В. Котенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Папірус, 2013. – С. 36-37.
 • Котенко Н. В. Проблеми розподілу бюджетних резервних фондів у контексті забезпечення екологічної та фінансової безпеки території [Текст] / Н. В. Котенко, В. М. Боронос // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.1. – С. 138-140.
 • Котенко Н. В. Проблеми застосування боргових фінансових інструментів при відшкодуванні ПДВ [Текст] / Н. В. Котенко, О. В. Лаврик // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 237-239.

Навчально-методичні праці:

 1. Бюджетная система [Текст] : конспект лекций / К. В. Ильяшенко, Т. А. Ильяшенко, В. Г. Боронос, Н. В. Котенко. — Сумы : СумГУ, 2013. — 213 с.
 2. Финансы [Текст] : конспект лекций для студ. спец.: 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030504 "Экономика предприятия", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент организаций" всех форм обучения и слушателей ЦПО. Ч.1 / К. В. Ильяшенко, Т. А. Ильяшенко, В. Г. Боронос, Н. В. Котенко. — Сумы : СумГУ, 2013. — 204 с.
 3. Ілляшенко, К. В. 3314 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО. Ч.1 / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. В. Котенко. — Суми : СумДУ, 2012. — 80 с.
 4. Котенко, Н. В. 3261 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання" [Текст] : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2013. — 39 с.
 5. Котенко, Н. В. 3262 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання" [Текст] : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2013. — 22 с.
 6. Котенко, Н. В. Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання [Текст] : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2013. — 103 с. 
 7. Котенко, Н. В. 2056 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" всіх форм навчання / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 36 с.
 8. Котенко, Н. В. 2090 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання та слухачів ФПФ / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 30 с. 
 9. Котенко, Н. В. 2091 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спеці. 6.050100 "Фінанси" денної форми навчання / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 33 с. 

Цитування:

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

Організаційна робота:

Заступник директора ННІ Фінансів, Економіки та Менеджменту імені Олега Балацького з методичної роботи

Робота зі студентами:

Підготовка студентів до участі у олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студенських наукових робіт.

Керівництво наукової роботою студентів.

Участь у науковій роботі:

"Управління фінансуванням публічних екологічних послуг" (№ 0115U001003) - керівник.

„Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку” (№ 0109U001480) - відповідальний виконавець.

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

У рамках державної програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо стажування у провідних навчальних закладах за кордономз 16 лютого 2015 р. по 03 березня 2015 року проходила стажування у Міланському технічному уніеврситеті, м. Мілан, Італія. Мета стажування - Проведення аналітичних досліджень з використанням сучасної інформаційної та методологічної бази Міланського технічного університету у сфері ефективного забезпечення просторового планування та розміщення екологічних послуг на рівні міських та приміських територій.

Приймала участь у навчальному проекті Erasmus+ Молодь в дії: «Вчитися задля розвитку» (м. Торос, Арменія) 08. 07.2015 - –15.07.2015.

Приймала участь у серії експертних зустрічей зустрічі «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України» за участі представників МОН, Фонду ім. Фрідріха Еберта, німецьких та американських експертів (2016-2017рр.)

Проходила підвищення кваліфікації у Міністерстві фінансів Украніи ІПО ДННУ "Академія фінансового управління" (03.10.11-14.10.11 Св. № СПК738087)

Поділитися: