Посада:
старший викладач кафедри фінансів і підприємництва 
заступник завідувача кафедриз методичної роботи  
голова ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності ННІ ФЕМ імені О. Ф. Балацького
Науковий ступiнь:  канд. екон. наук (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), 2014
Вчене звання:
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
     
Кабінет: M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 2004 – 2010 р. навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит";
 • 2010 – 2013 р. навчання в аспірантурі у Сумському державному університеті за спеціальністю "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища";
 • 01.02.2014 р. – 31.08.2015 р. - асистент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;
 • 01.09.2015 р. – до цього часу - старший викладач кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

Основні дисципліни:

 • Фінансовий ризик-менеджмент;
 • Бізнес-право та фінансова санація;
 • Бізнес-право та інтелектуальна власність.

Наукові інтереси:

 • розробка теоретичних та методичних засад формування фінансового механізму управління ефективністю регіонального розвитку;
 • екологоорієнтований розвиток регіону;
 • розробка механізмів детінізації економіки;
 • управління податковими розривами в економіці.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації

Опубліковано понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 одноосібна монографія; 7 підрозділів в колективних монографіях; 43 наукові статті (у т. ч. 4 публікаціі у виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of Science); 35 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях; 6 методичних розробок.

Наукові праці:

Монографії:

   1. Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Теоретичні основи ідентифікації каналів тінізації доходів як фактору впливу на рівень економічної безпеки держави: монографія // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. Суми : ТОВ «Триторія», 2017. Т. ІІІ. С.154-167.
   2. Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Драйвери тінізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність та соціально-економічні наслідки їх багатоканальної дифузії // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung: монографія. Austria: Shioda GmbH, Steyr, 2018. B. 1. С. 176-186.
   3. Tiutiunyk I. V., Kobushko I. M. Influence of shadow capital withdrawal abroad on the investment attractiveness of Ukraine: prevention and warning mechanisms // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Ec., Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Ec. V. Omelyanenko, Ph.D in Tec. Sc., Assoc. Prof. Yu. Ossik. Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. P. 314-322.
   4. Тютюник І. В. Основні напрямки трансформації механізму державного регулювання тіньової діяльності промислових підприємств в умовах економічної нестабільності // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. Суми: Видавець СНАУ, 2018. С. 334-340.
   5. Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г.  Податковий розрив як інструмент реалізації політики детінізації соціально-економічного розвитку країни // «Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера) : моногр. / за ред. Л. М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – С. 215-231

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus та Web of Science:

Статті у фахових виданнях України

Тези доповідей:

  1. Тютюник І. В., Головко А. Г. Управління економічною безпекою на рівні підприємства в умовах глобалізації // Економічні проблеми сталого розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених  присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (21 - 25 квітня 2017 р.). Суми : Сумський державний університет, 2017. С. 139-140.
  2. Tiutiunyk I. V. Money laundering: a threat to the country's economic security and global financial stability // Science of the XXI century: problems and prospects of researches: proceeding of the International Scientific Conference (7 August 2017). Warsaw: RS Global S. z O.O., 2017. P. 16-20.
  3. Тютюник І. В., Задорожня Д. С. Аналіз сучасних тенденцій тінізації доходів в Україні // Економічні проблеми сталого розвитку:  збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених імені проф. Олега Балацького (23 - 27 квітня 2018 р.). Суми: Сумський державний університет, 2018. С.112-113.
  4. Тютюник І. В., Романенко М. Р., Русакова Ю. І. Механізм запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом  // Економічні проблеми сталого розвитку:  збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених імені проф. Олега Балацького (23 - 27 квітня 2018 р.). Суми: Сумський державний університет, 2018. С.114-115.
  5. Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г. Фінансова нестабільність як загроза економічній безпеці держави // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки:  тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 6 жовтня 2018 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 220-223.
  6. Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г. Інституціональні засади забезпечення державної політики в контексті протидії тінізації економіки країни // Фінанси: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 134-136.
  7. Тютюник І. В. Макроекономічні ефекти тіньового виведення капіталу за кордон // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку:  матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Острог, 11-12 жовтня 2018 р.). Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 377-380.
  8. Кобушко Я. В., Тютюник І. В. Детінізація економіки в контексті забезпечення національної економічної безпеки // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 5. С. 19-21.
  9. Tiutiunyk І., Kostyuchenko N., Starinskyi М., Kobushko I. Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime // New trends and best practices in socioeconomic research: The International Science Conference SER-2018 (Economic Laboratory for Transition Research). Book of abstracts. Podgorica: 3M Makarije, 2018. P. 37–38.
  10. Тютюник І. В. Структурно-декомпозиційний аналіз поняття «тінізація економіки» // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: матеріали науково-практичної конференції, м. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 79-83.
  11. Тютюник І. В. Експортно-імпортні операції та їх зв'язок з тіньовими фінансовими потоками країни // Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород. 2019. С. 85-88
  12. Тютюник І. В. Критерії ефективності політики державного регулювання протидії тінізації доходів // Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: матеріали науково-практичної конференції. Київ. 2019. С. 135-137.
  13. Тютюник І. В. Cкладові формування податкових розривів в економіці // «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова. 2019. С. 92-93.
  14. Кобушко І. М., Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Особливості виведення капіталу з фінансового сектору країни в умовах фінансової лібералізації //  Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України», м. Київ, 2019. С. 56-57.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему "Кредитування" з дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк, Д. В. Леус, І. В. Карпенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 44 с.
 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст]: для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Карпенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 27 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни "Тренінг" для студентів спеціальності 6.030508  "Фінанси і кредит " усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко, І. В. Тютюник, М. Є. Колесник. - Суми: СумДУ, 2017. - 27 с.
 4. Методичні вказівки до проведення  практичних занять з дисципліни "Корпоративні фінанси" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спеціальностей усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Боронос В. Г. Тютюник І. В., Леус Д. В. - Суми: СумДУ, 2017.
 5. Finance, money and credit: Methodological instructions for practical training for students of all economic specialties / I. V. Tiutiunyk, Y. G. Gumenna,  S. V. Pokhylko. - Sumy: SSU, 2018. –  58 p.
 6. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий облік" / Абрамчук М. Ю., Гуменна Ю. Г., І. В. Тютюник, Рубанов П. М. - Суми: Сумський державний університет, 2018.

Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності:

Керівництво аспірантами:

 Сідельник Н. Ю. "Методичні засади розвитку страхового ринку в Україні"

Цитування:

       

Досягнення:

Організаційна робота:

 • Голова ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності ННІ ФЕМ імені О. Ф. Балацького (з 2019 р. по теперішній час);
 • Заступник завідувача кафедри з методичної роботи (з 2017 р. по теперішній час);
 • Керівник групи організації міжнародного академічного співробітництва Сумського державного університету (2014-2016 рр.);
 • Член ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності Сумського державного університету (2014-2016 рр.);
 • Член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2013 р.);
 • Член редакційної колегії наукового журналу “Business ethics and leadership”;

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, підготовка тез доповідей наукових практичних конференцій.

Участь у науковій роботі:

 1. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (№ 0117U003930, термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.) (Наказ МОН України № 1333  від  03.10.2017  «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства);
 2. Виконавець робіт з розробки науково-технічної продукці за договором №253/34-18 "Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми"   (14.05.2018 р. - 04.01.2019 р.)
 3. Виконавець робіт з розробки науково-технічної продукці за договором №255/34-18 "Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста Суми"   (14.05.2018 р. - 04.01.2019 р.)
 4. Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (номер державної реєстрації 0110U007825, термін виконання 01.011.2010 р. – 31.12.2012 р.);
 5. Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (номер державної реєстрації 0115U002552, термін виконання 01.02.2015р. – 28.02.2018 р.);
 6. Участь у держбюджетних темах (виконавець):
 • «Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством» (номер державної реєстрації 0113U008383);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);
 • «Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку» (номер державної реєстрації 0114U001000).

Підвищення кваліфікації, стажування, гранти:

Підвищення кваліфікації у формі стажування в Техніко-Гуманітарній Академії в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р. (Сертифікат).

Поділитися: