Посада:
старший викладач кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь: 
канд.  екон. наук, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2014)
Вчене звання:
доцент кафедри фінансів і підприємництва (2018)
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
     
Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

 • Фінанси підприємств;
 • Фінанси, гроші та кредит;
 • Фінансово-економічні розрахунки;
 • Оподаткування суб'єктів підприємництва;
 • Бізнес-право та фінансова санація

Наукові інтереси:

 • розробка теоретичних та методичних засад формування фінансового механізму управління ефективністю регіонального розвитку
 • управління фінансовою діяльністю підприємств, формування оптимальної структури капіталу;
 • фінансова оцінка потенціалу підприємств;
 • екологоорієнтований розвиток регіону.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

53 публікації, з яких 4 розділи у колективній монографії, 19 статей, в т. ч. 1 публікація у виданні, що індексуються БД Scopus та Web of Science, 25 тез доповідей.

Наукові праці:

Підрозділ монографії

 1. Кобушко І. М. Теоретичні основи ідентифікації каналів тінізації доходів як фактору впливу на рівень економічної  безпеки держави / І. М. Кобушко, І. В.Тютюник, Я. В. Кобушко // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІII . – с. 150-161.
 2. Карпенко І. В. Управління ефективністю формування і використання потенціалу як складовою сталого розвитку підприємства / І. В. Карпенко // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. – Харків : ТОВ «Діса Плюс», 2013. – Вип. 2. – С. 184–199.

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою SCOPUS та Web of Science:

 1. Tiutiunyk I. V. Ecological and economic security assessment in the system of regional environmental management: A Case Study of Ukraine / Inna V. Tiutiunyk, Lyudmyla F. Sokolenko, Daryna V. Leus // International Journal of Ecology & Development. – 2017. -  Vol. 32, Issue 3. – 28-35.
Статті
 1. Тютюник І. В. Фінансова децентралізація в Україні: можливості та загрози для забезпечення сталого розвитку територіальних громад / І. В. Тютюник, Я. В. Решетняк   // Економіка та держава. - 2017. - № 12. – с. 43-47.
 2. Тютюник І. В. Кластерний підхід як інструмент стратегічного управління регіоном / В. Г. Боронос, І. В. Тютюник // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2016. – №2. – С. 7-15.
 3. Карпенко І.В. Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership /Карпенко І.В., Шишова Ю.Г.// Проблеми економіки. – 2015. – №1 — С.85-91.
 4. Карпенко І.В. Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В., Шкодкіна Ю.М. // Економічний аналіз: зб.наук.праць / ТНЕУ; редкол.: В.А. Дерій (голов.ред.) та ін.. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – №3. – С.106-113.
 5. Карпенко І. В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення екологоорієнтованого регіонального розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Карпенко // Ефективна економіка. – 2013. – № 11.
 6. Карпенко І. В. Прогнозування рівня екологоорієнтованого розвитку регіону в умовах циклічних економічних змін / І. В. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – C. 191–195.
 7. Карпенко І. В. Бюджетно-податкові інструменти управління фінансово-стратегічною адаптивністю регіонального розвитку / І. В. Карпенко // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 119–123.
 8. Карпенко І. В. Системний підхід як методологічна основа комплексної оцінки потенціалу підприємства / І. В. Карпенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Серія Економічні науки. – 2012. – № 4 (16). – С. 38–45.
 9. Карпенко І. В. Організаційно-економічні основи впливу внутрішніх джерел фінансування на потенціал підприємств / І. В. Карпенко // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2012. – № 3. – С. 74–82.

Навчально-методичні праці:

 1. Finance, money and credit: Methodological instructions for practical training for students of all economic specialties / I. V. Tiutiunyk, Y. G. Gumenna,  S. V. Pokhylko. - Sumy: SSU, 2018. –  58 p.
 2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни "Тренінг" для студентів спеціальності 6.030508  "Фінанси і кредит " усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко, І. В. Тютюник, М. Є. Колесник. - Суми: СумДУ, 2017. - 27 с.

 3. Методичні вказівки до проведення  практичних занять з дисципліни "Корпоративні фінанси" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спеціальностей усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Боронос В. Г. Тютюник І. В., Леус Д. В. - Суми: СумДУ, 2017.

 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему "Кредитування" з дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк, Д. В. Леус, І. В. Карпенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 44 с.

 5. Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст]: для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Карпенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 27 с.

Керівництво аспірантами:

 

Цитування:

      

Досягнення:

 First Certificate in English - FCE. English. Level B2

Організаційна робота:

 • заступник завідувача кафедри з методичної роботи (з 2017 р. по теперішній час)
 • керівник групи організації міжнародного академічного співробітництва Сумського державного університету (2014-2016 рр.);
 • член ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності Сумського державного університету (2014-2016 рр.);
 • член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2013 р.);

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, підготовка тез доповідей наукових практичних конференцій.

Участь у науковій роботі:

 1. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (№ 0117U003930, термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.) (Наказ МОН України № 1333  від  03.10.2017  «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства);
 2. Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (номер державної реєстрації 0110U007825);
 3. Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (номер державної реєстрації 0115U002552);
 4. Участь у держбюджетних темах (виконавець):
 • «Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством» (номер державної реєстрації 0113U008383);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);
 • «Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку» (номер державної реєстрації 0114U001000).

Підвищення кваліфікації, стажування, гранти:

Підвищення кваліфікації у формі стажування в Техніко-Гуманітарній Академії в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р.

 

Поділитися: