shkodkina.jpg (160×240) Посада: Cтарший викладач кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь:  Канд.екон.наук, 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2014)
Вчене звання: -
Телефон: +38(0542)33-53-83
E-mail:
 
Бібліографічні
профілі:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

       

Кабінет: M-201

Основні дисципліни:

Фінанси; Поведінкові фінанси, Основи бухгалтерського обліку; Міжнародна фінансова звітність

Коротка біографічна довідка та наукові інтереси:

Шкодкіна Юлія Михайлівна, старший викладач кафедри фінансів і підприємництва Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Сумського державного університету, закінчила Сумський державний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит", після чого вступила до аспірантури та у 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Наукові інтереси включають: цілі сталого розвитку та їх забезпечення, захист навколишнього середовища, глобалізаційні процеси, поведінкова економіка, академічна доброчесність та якість вищої освіти

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

Опубліковано 26 наукових праць, з яких 1 підрозділ у колективній монографії, 12 статей у наукових виданнях України та інших держав, 15 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

Наукові праці:

 • Монографії:

  • Шкодкіна Ю. М. Глобалізаційні процеси: фінансово-економічний та екологічний виміри / Ю.М. Шкодкіна // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія; за заг. ред. В.М. Бороноса, І.Д. Скляр. – Суми: СумДУ, 2012. – С.7–10. 

  Статті у фахових виданнях:

  • Жулавський А. Ю., Павлик А. В., Шкодкіна Ю. М. Features of the life cycle structuring of renewable energy source facilities / Жулавський А. Ю., Павлик А. В., Шкодкіна Ю. М., Переход Е. А., Горобченко Т. В. // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – 2019. - №. 2. – С. 116-127 
  • Tiutiunyk I. V., Shyshova Yu. G., Shkodkina Yu. M. Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the contex to environmentally oriented development // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – С. 106-113.
  • Скляр І.Д., Шкодкіна Ю.М. Фінансове забезпечення екологічно сталого розвитку: оцінка результативності / І.Д. Скляр, Ю.М. Шкодкіна // Економічний аналіз: зб.наук.праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов.ред.) та ін.. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – №3. – С.196-202.
  • Шкодкіна Ю.М. Механізм фінансової трансмісії у забезпеченні екологічно сталого розвитку / Ю.М.Шкодкіна // Інноваційна економіка. – 2012. – №11. – С.160-164.
  • Шкодкіна Ю.М. Структурований фінансовий механізм екологічно сталого розвитку України в умовах глобалізації / Ю.М. Шкодкіна // Бізнес Інформ. – 2012. – №10.
  • Скляр І.Д., Шкодкіна Ю.М. Фінансове забезпечення екологічно сталого розвитку України: проблеми та перспективи / І.Д. Скляр, Ю.М. Шкодкіна // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2011. – Вип. 38. – С.53-57.
  • Шкодкіна Ю.М. Тенденції глобалізації у контексті екологічно сталого розвитку [Електронний ресурс] / Ю.М. Шкодкіна // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. - №4. 

  Статті в закордонних виданнях:

  • Shkodkina Y.M., Sklyar I.D. Transformation Stages of the Financing Mechanism for Sustainable Development / Yu.M. Shkodkina, I.D. Sklyar // European Journal of Economic Studies (Russia). –2013. – Vol. (6). – №4 — С.235-242.
  • Шкодкина Ю. М. Данабаева Р. И. Трансформация роли финансового сектора экономики в обеспечении устойчивого развития / Ю. М. Шкодкина, Р. И. Данабаева // Вестник КазНУ. Серия экономическая (Казахстан). – 2013. – №6. – С.146-152. 

  Статті в інших виданнях:

  • Kennet, A. M., Shkodkina, Yu. (2018). A Review of the Factors behind Academic Integrity Violations: Comparing the United States and Ukraine. Business Ethics and Leadership, 2(2), 84-96. 
  • Shkodkina, Yu., Pacauskas, D. (2017). Comparative Analysis of Plagiarism Detection Systems. Business Ethics and Leadership, 1(3), 27-35.

  Тези доповідей:

  • Pavlyk А. , Lyulyov O. , Shkodkina Y. Relationships Changes in Renewable Energy and Macroeconomic Stability: Comparison between Developed and Less-Developed Countries / А. Pavlyk, O. Lyulyov, Y. Shkodkina // Research: porceedings of the International Science Conference «New Trends and Best Practices in Socioeconomic», April 26-28 2018. – Podgorica, Montenegro, 2018 – P. 28-29.
  • Шкодкіна Ю.М. Принципи екологічної відповідальності як фактор трансформації фінансових відносин / Ю.М. Шкодкіна // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 20-22 листопада 2013р.) / відп.ред.А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2013. – С.530-531.
  • Shkodkina Y. Alternative mechanisms of funding sustainability / Y. Shkodkina // Економіка для екології: матеріали XIX Міжнародної наукової конференції (м. Суми, 30 квітня – 3 травня 2013 р.) / редкол.: Д. О. Смоленніков, М. С. Шкурат. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – C.159 – 161.
  • Шкодкіна Ю. М. Концепція сталого розвитку у вимірах фінансової глобалізації /
Ю. М. Шкодкіна // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 24−26 квітня 2013 р.) : у 4 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 2. – С.269-271.
  • Шкодкіна Ю. М. Багатовимірність глобалізації у контексті сталого розвитку / Ю.М. Шкодкіна // Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Харьков, 29-30 июня 2012г.) – Х.: ИФИ, 2012. – С.186-187.
  • Скляр І.Д., Шкодкіна Ю.М. Інтернаціональні та інтранаціональні диспропорції фінансової глобалізації / І.Д. Скляр, Ю.М. Шкодкіна // Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 22-23 червня 2012 р.) – Львів: «Львівська економічна фундація», 2012. – Ч.1. – С.77-78.
  • Шкодкіна Ю.М. Фінансові обмеження сталого розвитку / Ю.М. Шкодкіна // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Суми, 19-21 червня 2012 р.) – Суми: С.134-136.
  • Shkodkina Y. Approaches to sustainable development attainment / Y. Shkodkina // Economics for Ecology ISCS’2012: Матеріали XVIII Міжнародної наукової конференції (м.Суми, 27-30 квітня 2012 р.) – Суми: Сумський державний університет, 2012. – С.153-155.

Авторські свідоцтва:

Авторське свідоцтво №72263 на науковий твір "Університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності". Автори: Артюхов А.Є., Васильєва Т.А., Люта О.В., Шкодкіна Ю.М. (16.06.2017 р.)

Цитування:

Керівництво аспірантами:

 

Досягнення:

International English Language Testing System (IELTS). Academic (Level C1);
Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (Level С1).

Організаційна робота:

Голова Ради з якості ННІ ФЕМ ім.О.Балацького (2016-2018).

Керівник групи зі сприяння академічній доброчесності СумДУ (2017-2018).

Заступник декана з методичної роботи факультету економіки та менеджменту (2015-2017). 

Робота зі студентами:

Куратор студентських груп 1-го курсу; керівництво науковою роботою студентів

Участь у науковій роботі:

"Рух фінансового капіталу в умовах фінансової глобалізації" (№ 0111U009625); 
"Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку" (№ 0109U001480);
"Фінансовий механізм кредитно-інвестиційного забезпечення сталого еколого-економічного розвитку" (№ 0106U008510).

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

 • Study visit within long-term project "Youth Activation", Asociacion Arrabal-Aid.
  Malaga, Spain (Apr 01-10, 2019)
 • International Train the Trainer Week "Entrepreneurial Design Thinking", University of Koblenz-Landau. Koblenz, Germany (Dec 03-07, 2018)
 • Youth conference “Youth Inclusion and Youth Participation in Eastern Partnership region: Bridging experiences in the Eastern Partnership and the European Union”. Tbilisi, Georgia (Oct 11-13, 2018)
 • BarCamp conference “Alternative Event Formats in Science Communication”. Minsk, Belarus (Oct 3-7, 2018)
 • Academic Writing School for University faculty “Academic Integrity in Transitional Socities”. Polyana, Ukraine (May 28 - 31, 2018)
 • Зимова школа Української асоціації дослідників освіти "Європейські індикатори якості освітніх досліджень". Трускавець, Дрогобич, Україна (28 січня - 02 лютого, 2018)
 • International project “Innovative University and Leadership. Phase III: Innovations and Public Relations”, University of Warsaw, Jagiellonian University. Warsaw, Krakow, Poland (Oct 9 - Nov 4, 2017).
 • International project of EU program Tempus “ALIGN - Achieving and Checking the Alignment between Academic Programmes and Qualification Frameworks”. A member of the international peer-review panel, representing Sumy State University.  Sumy, Ukraine (June 4-8, 2016).
 • Youth Future Conference on Sustainability. Workshop "Post-growth for a better economy and society". Bonn, Germany (Sept 1-7, 2013).
 • Summer Academy of the University of Koblenz-Landau. Koblenz, Germany (June 25 - July 25, 2011).
Поділитися: