Навчальний посібник з фінансового менеджменту випущено за заг. ред. завідуючого кафедри фінансів і кредиту Бороноса Володимира Миколайовича. Формат: pdf. Якість: комп'ютерна.


Бібліографічне посилання:

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с.– Режим доступу: http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html

 Зміст посібника "Фінансовий менеджмент»

(частини посібника - у форматі pdf)

       Титульний аркуш

 
1.1 Еволюція фінансового менеджменту, його сутність та мета
1.2 Основні завдання, функції та механізм фінансового менеджменту
1.3 Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
2.1 Методичне забезпечення управління активами
2.1.1 Склад і структура активів підприємства
2.1.3 Оцінка активів підприємства
2.2 Управління оборотними активами
2.2.1 Політика підприємства щодо формування оборотних активів
2.2.2 Управління виробничими запасами
2.2.3 Управління грошовими активами
2.3 Управління необоротними активами
3.1 Сутність фінансування та складові капіталу підприємства
3.2.1 Формування та управління складовими власного капіталу
3.2.2 Дивідендна політика підприємства
3.3 Управління позиковим капіталом підприємства
3.3.1 Управління залученням позикового капіталу через емісію цінних паперів
3.3.2 Управління залученням банківського кредиту
3.3.3 Управління залученням небанківського кредиту (комерційний кредит)
3.4 Управління структурою капіталу підприємства
3.4.1 Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства
3.4.2 Сутність та основні підходи до оптимізації структури капіталу
4.1 Сутність грошового потоку, критерії класифікації та види грошових потоків
4.2 Управління грошовими потоками підприємства
4.3 Аналіз грошових потоків підприємства
5.1 Сутність, завдання і методи фінансового планування
5.2 Види фінансового планування
5.3 Бюджетування як інструмент оперативного планування діяльності підприємства
Операційні та фінансові бюджети підприємства, послідовність їх складання
6.1 Сутність та класифікація витрат
6.2 Методичні аспекти організації управління витратами
6.3 Факторний аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства
6.4 Управління витратами на основі методики „директ-костінг”
7.1 Інвестиційна стратегія як основа управління інвестиційною діяльністю підприємства
7.2 Інвестиційний проект як об’єкт управління
7.3 Схеми фінансування інвестиційних проектів
7.4 Управління рамками проекту, вибір моменту початку і моменту закінчення проекту
7.5 Методологічні основи оцінки ефективності інвестиційних проектів
7.6 Поняття та види ефективності інвестиційних проектів
7.7 Грошові потоки інвестиційного проекту: поняття, склад, структура та розрахуно
7.8 Традиційні методи оцінки інвестиційних проектів
7.8.1 Динамічні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
7.8.2 Прості методи оцінки ефективності інвестицій
7.8.3 Методи оцінки альтернативних (конкуруючих) інвестиційних проектів
7.8.4 Способи урахування відмінностей у термінах життя інвестиційних проектів
7.9 Прийоми та методи урахування інфляції при оцінці проектів
7.10 Модифіковані методи оцінки ефективності реальних проектів
7.10.1 Модифікації розрахунку чистої приведеної вартості
7.10.2 Модифікації розрахунку внутрішньої норми прибутку
7.10.3 Метод реальних опціонів
8.1 Сутність та особливості фінансових інвестицій
8.2 Політика управління фінансовими інвестиціями
8.3 Управління портфелем фінансових інвестицій
8.4 Теорія формування структури портфеля фінансових інвестицій
8.4.1 Зв'язок між ризиком та прибутковими ставками
8.4.2 Розподіл активів по ризиковим та безризиковим портфелям
8.5.1 Теорія співвідношення ризику і доходу інвестицій у цінні папери (МОКА)
8.5.2 Теорія арбітражного ціноутворення
9.1 Економічна сутність та умови виникнення ризику
9.2 Види ризиків та їх характеристика
9.3 Класифікація фінансових ризиків підприємства
9.4 Поняття та завдання ризик-менеджменту
9.5 Основні методи оцінки ризиків при прийнятті фінансових рішень
9.6 Політика управління фінансовими ризиками
9.7 Механізми нейтралізації фінансових ризиків підприємства
9.7.1 Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків
9.7.2 Страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків
10.1 Значення оцінки ринкової вартості бізнесу у фінансовому менеджменті
10.2 Витратний підхід до оцінки вартості бізнесу
10.3 Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу
10.4 Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості бізнесу.
Поділитися: