Співавтори навчального посібника з управління фінансовою санацією підприємств доценти кафедри фінансів і кредиту В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко представляють вашій увазі електронну версію посібника. Формат: pdf. Якість: комп'ютерна.

 


Бібліографічне посилання:

Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 437 с. – Режим доступу: http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finsanation/

 

Зміст посібника «Управління фінансовою санацією підприємств»
(глави посібника - у форматі pdf)
 
1.1 Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють
1.2 Економічна сутність та види санації
Структурно-логічні схеми
Контрольні запитання та завдання
2.1 Концепція антикризового менеджменту
2.2 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства
2.3 Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства
2.4 Економічне обґрунтування вибору заходів стабілізаційної програми
2.5 Контролінг і розроблення стратегії запобігання банкрутству
Структурно-логічні схеми
Контрольні запитання та завдання
3.1 Порядок фінансування санаційних заходів
3.2 Залучення фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел
3.3 Санація балансу
Структурно-логічні схеми
Контрольні запитання та завдання
4.1 Сутність та види реструктуризації підприємства
4.2 Реструктуризація підприємства: цілі, результати, етапи
4.3 Форми реорганізації підприємства
Структурно-логічні схеми
Контрольні запитання та завдання
5.1 Сутність та методи санаційного аудиту
5.2 Методика проведення санаційного аудиту
5.3 Документальне оформлення результатів санаційного аудиту
Структурно-логічні схеми
Контрольні запитання та завдання
6.1 Економічна сутність банкрутства та його види
6.2 Провадження у справі про банкрутство
6.3 Фінансові процедури процесу ліквідації при банкрутстві підприємства
Структурно-логічні схеми
Контрольні запитання та завдання
Додаток А – Закон України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
Додаток Б – Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства
Додаток В – Наказ про затвердження положення про порядок погодження планів санації та мирових угод
Додаток Г – Постанова про затвердження порядку проведення досудової санації державних підприємств
Додаток Д – Положення про порядок погодження Міністерством промислової політики України планів санації підприємств, що належать до сфери його управління
Додаток Е – Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію
Додаток Ж – Типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків
Додаток И – Постанова про затвердження порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності
Додаток К – Рішення про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства
Додаток Л – Закон України про аудиторську діяльність
Додаток М – Витяг з Кримінального Кодексу
Додаток Н – Витяг з Цивільного Кодексу
Додаток П – Витяг із Господарського Кодексу
Поділитися: