shyshova.jpg (160×240)
Посада:
старший викладач кафедри фінансів і підприємництва

заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності

Науковий 
ступiнь: 
канд. екон. наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014
Вчене звання:
-
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
    
Кабінет:
M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

  • 2004 - 2009 р. навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит" (диплом),
  • 2009 - 2012 р. навчання в аспірантурі у Сумському державному університеті за спеціальністю "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища",
  • 01.10.2014 р. - 31.01.2016 р. - асистент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;
  • 01.02.2016 р. - 14.02.2018 р. - старший викладач кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;
  • 15.02.2018 р. до цього часу - старший викладач кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

 Основні дисципліни:

 • Підприємництво та цифрові бізнес-комунікації,
 • Цифрова економіка та інформаційне суспільство,
 • Адміністрування фінансових трансакцій,
 • Бізнес-право та фінансова санація,
 • Управління фінансовими ризиками,
 • Фінансово-економічні розрахунки

Наукові інтереси:

 • тіньова економіка;
 • цифрові бізнес-комунікації;
 • вартісно-орієнтований підхід до управління підприємствами;
 • фінанси природокористування;
 • управління фінансовими ризиками;
 • фінансово-економічні розрахунки.

Тема дисертаційного дослідження:

Публікації:

більше 50 публікацій, з яких 3 підрозділи у двох колективних монографіях, 16 статей у наукових фахових виданнях України (у т. ч. 1 публікація у виданні, що індексуються БД Web of Science); 1 наукова праця у закордонному виданні, 28 тез доповідей.

Наукові праці:

Підрозділи монографій

 1. Гуменна Ю. Г., Тютюник І.В. Податковий розрив як інструмент реалізації політики детінізації соціально-економічного розвитку країни // «Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера) : моногр. / за ред. Л. М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – С. 215-231.
 2. Humenna, Y., Tyityinuk, I. (2016). Financing of eco-oriented projects: theory and practice // Managing economic growth: marketing, management, and innovations. - Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement. 428-439 p.
 3. Шишова Ю. Г. Екологічні фактори трансформації корпоративних інтересів: зміна моделей управління / Ю. Г. Шишова // Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / за заг. ред. В. М. Бороноса, І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 62–69.

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus та Web of Science:

1. Levchenko, V., Boyko, A., Savchenko, T., Bozhenko, V., Humenna, Yu. & Pilin, R. (2019). State Regulation of the Economic Security by Applying the Innovative Approach to its Assessment. Marketing and Management of Innovations, 4, 364-372. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-28 (Web of Science)

 Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Kuznetsova A. Ya., Humenna Y. H. Deshadowing the Economy as the Vector to Ensure Effective State Tax Policy // Механізм регулювання економіки. 2020. №1. С. 132-140.
 2. Гуменна Ю. Г., Тютюник І. В. Управління податковими розривами як перспективний напрям детінізації економіки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (Index Copernicus та ін.). 2019. Вип. 12(40). С. 146-150.
 3. Гуменна Ю. Г., Тютюник І. В. Тінізація фінансових потоків економічних суб’єктів: вартісний аспект // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» (Index Copernicus). 2018. Випуск 33. С. 208-212.
 4. Боронос В. М., Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г. Детінізація фінансово-економічного сектору як передумова до впровадження лібералізаційних процесів в Україні // Фінансові дослідження. 2018. №2(5). (електронне видання).
 5. Гуменна Ю. Г., Тютюник І. В. Державна політика протидії тінізації економіки: обґрунтування ключових аспектів формування та реалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство (Index Copernicus та ін.). Випуск 22. Ч. 1. С. 83-87.
 6. Боронос В. М., Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г. Використання непрямих податків в тіньових схемах незаконного виведення коштів // Вісник СумДУ. Серія «Економіка» 2017. №3. С. 187-192.
 7. Гуменна Ю.Г., Тютюник І.В., Шкодкіна Ю.М. Фінансово-організаційний механізм трансферту зелених інновацій // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – №2. – С. 33-38.
 8. Гуменна Ю.Г., Тютюник І.В., Шкодкіна Ю.М. Канали масштабування зелених інновацій як передумова «зеленого» зростання економіки регіони // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – №4. – С. 12-19.
 9. Шишова Ю.Г. Methodological Approaches to the Budget Financing of Projects under Conditions of Sustainable Development Based on the Principles of Public-Private Partnership / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В. // Проблеми економіки. –2015. – №1 — С.85-91.
 10. Шишова Ю.Г. Ways of value accumulation for domestic machine-building enterprises in the context of environmentally oriented development / Шишова Ю.Г., Карпенко І.В., Шкодкіна Ю.М. // Економічний аналіз: зб.наук.праць / ТНЕУ; редкол.: В.А. Дерій (голов.ред.) та ін.. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 20. – №3. – С.106-113.
 11. Шишова Ю. Г. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів / Ю. Г. Шишова, М. В. Костель // Проблеми економіки. – 2013. - № 4. – С. 292 – 298.
 12. Шишова Ю. Г. Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву / Ю. Г. Шишова // Інноваційна економіка. – 2013. - № 11(49). – С. 206 – 214.
 13. Шишова Ю. Г. Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники / Ю. Г. Шишова // Бізнес-Інформ. – 2012. - № 12. – С. 234 – 237.
 14. Рубанов, П.М. Екологічний чинник трансформації ринкових механізмів: аналіз структури капіталу підприємства [Текст] / П.М. Рубанов, Ю.Г. Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 3. — С. 110-120.
 15. Шишова Ю. Г. Трансформація системи фінансового менеджменту на підприємстві: нові завдання та вимоги / Ю. Г. Шишова // Економічний простір. – 2012. - № 68. – С. 290 – 300.
 16. Рубанов П.М. Перспективи використання фінансового інструментарію екологічного регулювання у виробничому процесі/ П.М.Рубанов, Ю.Г.Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2010. - №1, Том 2. - С.125-131.
 17. Петрушенко, Ю.М. Фінансове забезпечення культурного розвитку регіону [Текст] / Ю.М. Петрушенко, Ю.Г. Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2008. — № 2, Т. 2. — С. 160-169.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Shyshova I. Сost of capital and its forecast in Value-Based Management / I. Shyshova, N. Kostel // European Researcher (Росія). – 2013. - Vol. (64), № 12-1. – Р. 2774 – 2780. 

Тези доповідей

 1. Humenna, Y., Olondar, A. Mechanisms of Deshadowing the Economy in Ukraine: German Experience // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 січня 2020 року. – Київ : МЦНіД, 2020. – C. 9. 
 2. Гуменна Ю.Г., Дворянова Т.В. Тіньова економіка в контексті підприємницької діяльності // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світ: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: у 6 ч. (м. Полтава, 23 січня 2020 року) / Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Полтава: ЦФЕНД, 2020. – Ч. 2. – С. 8-9.
 3. Humenna, Y., Eremenko A. Relationship between digital technologies and banking sector // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції : у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – Ч. 2. – C. 129-131.
 4. Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г. Фінансова нестабільність як загроза економічній безпеці держави // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки:  тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 6 жовтня 2018 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 220-223.
 5. Тютюник І. В., Гуменна Ю. Г. Інституціональні засади забезпечення державної політики в контексті протидії тінізації економіки країни // Фінанси: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 134-136.
 6. Гуменна Ю.Г., Данилюк Ю.М. Правові засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (21-25 квітня 2017 р.) – Суми : Сумський державний університет, 2017. –  С. 163-164.
 7. Гуменна Ю.Г., Конопелько Г.Н. Облік та управління дебіторською заборгованістю: проблеми та шляхи їх подолання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (11-12 травня 2016 р). – Суми: Сумський державний університет, 2016. - Т.1. - С. 165-166.
 8. Гуменна Ю.Г., Миколаєнко М.С. Облік податку на прибуток: проблеми та шляхи вдосконалення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (11-12 травня 2016 р). – Суми: Сумський державний університет, 2016. - Т.1. - С. 166-168.
 9. Гуменна Ю.Г., Старків І.Л. Зарубіжний досвід побудови моделі облікової системи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (11-12 травня 2016 р). – Суми: Сумський державний університет, 2016. - Т.1. - С. 207-209.
 10. Гуменна Ю.Г., Пігуль П.В. Методичні аспекти зниження тінізації економіки України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (11-12 травня 2016 року). – Суми: Сумський державний університет, 2016. – Т.2. – С. 215-216.
 11. Шишова Ю.Г., Барикіна Н.І. Управління депозитним і кредитним ризиком на підприємстві // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (27 травня 2015 року). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 196-197.
 12. Шишова Ю.Г., Корж І.С. Місце страхування в системі вітчизняного ризик-менеджменту // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (27 травня 2015 року). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 383-384.
 13. Шишова Ю.Г., Павленко І.В. Способи зниження інвестиційних ризиків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (27 травня 2015 року). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 144-145.
 14. Шишова Ю.Г., Цуненко С.Г. Проблеми застосування міжнародних стандартів в бухгалтерському обліку України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (27 травня 2015 року). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 103-104.
 15. Шишова Ю.Г., Павленко І.В. Аналітична база оцінювання зовнішнього державного боргу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. О. Ф. Балацького «Економічні проблеми сталого розвитку» (27 травня 2015 року). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 121-123.

Навчально-методичні праці:

 Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності: 

Цитування:

 

Керівництво аспірантами:

-

Досягнення:

Організаційна робота:

 • Заступник завідувача кафедри фінансів і підприємництва з міжнародної діяльності (з 2019 року по теперишній час)
 • Організаційне забезпечення процесу пошуку та поповнення БД нових академічних та неакадемічних контактерів як основи для визначення рейтингу кафедри (спеціальності) експертами провідних міжнародних баз (агентств), зокрема QS, ExpertRA (2012-2016 рр);
 • Організація цільової та практичної підготовки студентів, організація роботи щодо укладення контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку, контроль за стажуванням молодих спеціалістів(2015-2016 рр);
 • Систематизація та періодичне оновлення бази даних випускників кафедри на сайті кафедри (2012-2016 рр);
 • Організаційне забезпечення процесу підготовки та подання до видання статей викладачів і студентів у окремому томі журналу „Вісник СумДУ” (2009-2015).
 • Член редакційної колегії фахового наукового журналу категорії Б - Фінансові ринки, інституції та ризики
 •  Рецензент наукових журналів: International Journal of Global Energy Issues (Scopus index), International Journal of Global Environmental Issues (Scopus index)
 

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, зокрема підготовка статей та тез доповідей для участі у науково-практичних конференціях.

Участь у науковій роботі:

 1. Участь у науково-досліднійї темі «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (№ 0117U003930, термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.) (Наказ МОН України № 1333  від  03.10.2017  «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства);
 2. Відповідальний виконавець держбюджетної теми "Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством" (№0113U008383);
 3. Участь у держбюджетних темах:
 • "Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку регіонів" (№ 0114U001000);
 • "Формування фінансового механізму стабілізації економіки України" (№ 0111U007004);
 • "Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону" (№0112U008286);
 • «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (№ 0110U007825);
 • «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (№ 0115U002552);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);

Підвищення кваліфікації, стажування гранти, міжнародна активність:

 • Підвищення кваліфікації у СумДУ (свідоцтво)
 • Підвищення кваліфікації у формі стажування в Техніко-Гуманітарній Академії в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р (Сертифікат).
 • участь в міжнародній конференції "Greifswald International Students Festival", м.Грайфсвальд, Німеччина (12-24 червня 2012)
 • проходження літньої школи в CERGE-EI  (Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute), м.Прага, Чеська Республіка (15 червня-15 серпня 2009)
Поділитися: