Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Науковий ступiнь: 
канд.  екон. наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 2012
Вчене звання:
доцент кафедри фінансів і кредиту (2017)
Телефон:
+38(0542)33-53-83
+38(050)530-79-32
E-mail:
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
 Бібліометрія:

       WoS ORCID

    

Кабінет: M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 01.09.1996 - 30.06.2001 р. навчалася у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси";
 • 25.05.1999 - 01.09.1999 працювала бухгалетером в Управлінні капітального будівництва Виконавчого комітету Конотопської міської Ради народних депутатів;
 • 29.05.2001 - 01.08.2001 працювала економістом в Управлінні капітального будівництва Виконавчого комітету Конотопської міської Ради народних депутатів;
 • 02.08.2001 - 31.10.2001 працювала заступником диретора з економіки на Підприємстві-фірмі ТОВ "Константа";
 • 01.11.2001 по теперішній час проводжу наукове консультування з економіки, оподаткування та інвестицій на Підприємтсві-фірмі ТОВ "Константа";
 • 01.11.2001 р. – 31.10.2004 р. - навчалася в аспірантурі Сумського державного університету;
 • 01.11.2004 – 07.06.2012 – асистент кафедри фінансів;
 • 08.06.2012 – 28.02.2015 – старший викладач кафедри фінансів і кредиту;
 • 01.03.2015 – до цього часу – доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету.

Основні дисципліни:

Публічні фінанси, Податкове планування, Фандрайзинг: ресурси для стартапів, Онлайн фандрайзингові платформи

Наукові інтереси:

Фінанси сталого розвитку. Фінансування екосистемних послуг.

Публічні фінанси. Місцеві фінанси. Фіскальна децентралізація.

Фінанси неурядових організацій. Податкове планування.

Тема дисертаційного дослідження:

Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у системі територіального природокористування (2011). Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Публікації:

Опубліковано 108 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • 7 підрозділів в колективних монографіях;
 • 15 наукові статті;
 • 78 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
 • 2 конспектів лекцій;
 • 6 методичних вказівок. 

Наукові праці:

Репозитарій СумДу

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Web of Science:

 • Котенко, Н. В. Маркетингові інструменти управління фінансуванням та просуванням послуг неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Сердюк, Г. В. Салтикова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 20-33. 
 • Котенко, Н.В. Фіскальна децентралізація та проблема забезпечення публічних екологічних послуг [Текст] / Н.В. Котенко, Т.О. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 2. - С. 267-278. 

Монографії:

 • Котенко, Н. В. Альтернативні джерела фінансування екологічних ініціатив місцевих громад [Текст] / Н. В. Котенко // Місцевий розвиток за участі громади : монографія : у 2 т. — Т. 2: Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком. орієнтованим на громаду / За заг. ред. Ю. М. Петрушенка. — Суми : Університетська книга. 2014. — С. 143-148. 
 • Боронос, В.М. Бюджетные методы решения проблем финансирования экологических услуг на территориальном уровне [Текст] / В. М. Боронос, Н.В. Котенко // Методы решения экологических проблем : монография ; под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, к.э.н., доц. О. А. Лукаш. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2014. – Вып. 4. – С. 484 - 504.
 • Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: монографія / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, В. Г. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 336–348.
 • Фінансові механізми управління природокористуванням / М.В. Костель, М.Ю. Абрамчук. Н.В. Котенко. – Суми ,  СумДУ , 2012. – 351с.

Статті в фахових виданнях:

 • Касьяненко В.О., Котенко Н.В. До питання забезпечення сталості фінансування стартапів впродовж життєвого циклу. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»2019. №3. С. 117-123.
 • Тютюник І. В., Котенко Н. В. Світові  практики побудови системи адміністрування податку на додану вартість // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ» (Index Copernicus). 2018.  Випуск 6. С. 39-43.
 • Тютюник І. В., Антонюк Н. А., Котенко Н. В. Тіньова зайнятість населення: форми прояву та наслідки для економіки країни // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії (Index Copernicus). 2018. Випуск  6 (18). С. 259-263.
 • Кобушко І.М. Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів / І.М. Кобушко, Н.В. Котенко, К.О. Бойко // Соціальна економіка. – 2017. – №2. – С. 56-62.
 • Котенко Н. В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми фінансування заходів з загального територіального природокористування в умовах фіскальних реформ [Текст] / Н. В. Котенко, С. В. Похилько // Механізм регулювання економіки. – 2015. - № 1. – с. 54-65.
 • Похилько С.В. До питання ефективності трансформацій фіскальної та регулятивної орієнтованості податкового навантаження [Текст] / С. В. Похилько, Н. В. Котенко, І. В. Павленко // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015
 • Салтикова Г. В. До питання координації монетарної та фіскальної політики [Текст] / Г. В. Салтикова, Н. В. Котенко // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 3. – С. 58-67.
 • Ілляшенко К. В. Програмно-цільове фінансування видатків місцевих бюджетів: дискусійні питання оцінки ефективності [Текст] / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. В. Котенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 857-862.
 • Котенко Н. В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №3. – С. 71-81.
 • Боронос, В. М. Теоретичні засади управління фінансуванням публічних екологічних послуг: територіальний аспект [Текст] / В. М. Боронос, І. Д. Скляр, Н. В. Котенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — №3. — С. 91-102.
 • Скляр І. Д. Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету [Текст] / І. Д. Скляр, Н. В. Котенко, В. В. Червяк // Економічний аналіз. - 2012. - Випуск 10. - Частина 2. - С. 338-342.

Тези доповідей:

 • Kotenko, N.V. IT companies taxation development paths: Ukraine vs India experiences [Текст] / N.V. Kotenko, Yu. Berestovska // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О.Ф. (Україна, Суми, 28 – 29 квітня 2020 р.) / за заг. ред.: Т.А. Васильєва, О.В. Шкарупа. – Суми: СумДУ, 2020. – С. 76-77.
 • Котенко, Н.В. Аналіз податкового навантаження на фонд оплати праці: досвід України та Німеччини [Текст] / Н.В. Котенко, К.Ю. Шамкало // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О.Ф. (Україна, Суми, 28 – 29 квітня 2020 р.) / за заг. ред.: Т.А. Васильєва, О.В. Шкарупа. – Суми: СумДУ, 2020. – С. 73-75.
 • Котенко Н. В. Партиципаторний бюджет як основа демократичності місцевих фінансів [Текст] / Н. В. Котенко, Н. П. Щебетько // Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 листопада 2016 р. / Ред. кол.: І.О. Школьник, І.І. Рекуненко, С.В. Лєонов, С.М. Фролов, І.І. Д'яконова, Т.А. Васильєва, І.В. Бєлова, М.Г. Мінченко, О.В. Ісаєва. – Суми : ННІ БТ "УАБС" СумДУ, 2016. – С. 29-33.
 • Ємцева В. Проблема подвійного оподаткування та шляхи її усунення в Україні [Текст] / В. Ємцева, О. О. Ковальов, Н. В. Котенко // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 34-36.
 • Котенко Н. В. Краудфандинг як форма фінансування екологічних інноваційних проектів неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Сердюк // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Ткачов О.О., 2016. – С. 134-135.
 • Щебетько Н. П. Методи оптимізації податкових платежів, міжнародний досвід [Текст] / Н. П. Щебетько, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.1. – С. 235-237.
 • Абрютін В. О. Проблеми спеціального режиму оподаткування для аграріїв в контексті реформи адміністрування податку на додану вартість [Текст] / В. О. Абрютін, О. О. Ковальов, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 16-18.
 • Скрипка Я. В. Державне податкове регулювання в умовах відкритої економіки [Текст] / Я. В. Скрипка, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 224-226.
 • Похилько С. В. Аналіз трансформацій фіскальної та регулятивної орієнтованості податкового навантаження [Текст] / С. В. Похилько, М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко // Європейський вибір - нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 92-95.
 • Котенко Н. В. Еволюція місцевого оподаткування в Україні: уроки реформ [Текст] / Н. В. Котенко, А. С. Шестопал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 364-366.
 • Котенко Н. В. Комунальний банк як джерело забезпечення соціально-економічної стабільності та розвитку територіальних громад [Текст] / Н. В. Котенко, Ю. Дмитренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 363-364.
 • Котенко Н. В. Проблеми фінансування інфраструктурних проектів на умовах державно-приватного партнерства [Текст] / Н. В. Котенко, О. О. Бачал // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 362-363.
 • Карпенко С. Г. Організаційно-фінансові засади функціонування неурядових організацій в Україні в умовах світової економічної інтеграції [Текст] / С. Г. Карпенко, Н. В. Котенко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 листопада 2014 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 17-19.
 • Карпенко С. Г. Роль неурядових екологічних організацій у фінансовому забезпеченні сталого розвитку України [Текст] / С. Г. Карпенко, Н. В. Котенко, М. В. Володська // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 27-29 листопада 2014 р. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 170-171.
 • Котенко Н. В. Інструменти Інтернет-маркетингу у механізмі формування фінансових ресурсів неурядових організацій [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2014 року. – Суми : Папірус, 2014. – С. 79-80.
 • Котенко Н. В. Проблеми фінансування неурядових екологічних організацій у сучасних умовах [Текст] / Н. В. Котенко, С. Г. Карпенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 382-383
 • Котенко Н. В. Проблеми формування золотовалютних резервів в Україні [Текст] / Н. В. Котенко, Д. В. Сухомлин // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.2. – С. 424-425.
 • Гиренко І. С. Податковий механізм в системі забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні [Текст] / І. С. Гиренко, К. В. Ілляшенко, Н. В. Котенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т.1. – С. 227-228.
 • Боронос В. М. Фінансові засади некомерційного маркетингу публічних екологічних послуг [Текст] / В. М. Боронос, Н. В. Котенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Папірус, 2013. – С. 36-37.
 • Котенко Н. В. Проблеми розподілу бюджетних резервних фондів у контексті забезпечення екологічної та фінансової безпеки території [Текст] / Н. В. Котенко, В. М. Боронос // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.1. – С. 138-140.
 • Котенко Н. В. Проблеми застосування боргових фінансових інструментів при відшкодуванні ПДВ [Текст] / Н. В. Котенко, О. В. Лаврик // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т.4. – С. 237-239.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкове планування" [Текст] : для студ. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" усіх форм навчання / М. Ю. Абрамчук, Н. В. Котенко, Л. С. Захаркіна. – Суми : СумДУ, 2018. – 22 с. 
 2. Бюджетная система [Текст] : конспект лекций / К. В. Ильяшенко, Т. А. Ильяшенко, В. Г. Боронос, Н. В. Котенко. — Сумы : СумГУ, 2013. — 213 с.
 3. Финансы [Текст] : конспект лекций для студ. спец.: 6.030508 "Финансы и кредит", 6.030504 "Экономика предприятия", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент организаций" всех форм обучения и слушателей ЦПО. Ч.1 / К. В. Ильяшенко, Т. А. Ильяшенко, В. Г. Боронос, Н. В. Котенко. — Сумы : СумГУ, 2013. — 204 с.
 4. Ілляшенко, К. В. 3314 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО. Ч.1 / К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко, Н. В. Котенко. — Суми : СумДУ, 2012. — 80 с.
 5. Котенко, Н. В. 3261 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання" [Текст] : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2013. — 39 с.
 6. Котенко, Н. В. 3262 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання" [Текст] : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2013. — 22 с.
 7. Котенко, Н. В. Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання [Текст] : спец. 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. — Суми : СумДУ, 2013. — 103 с. 
 8. Котенко, Н. В. 2056 Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" всіх форм навчання / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 36 с.
 9. Котенко, Н. В. 2090 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання та слухачів ФПФ / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 30 с. 
 10. Котенко, Н. В. 2091 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" [Текст] : для студ. спеці. 6.050100 "Фінанси" денної форми навчання / Н. В. Котенко, Т. О. Ілляшенко, К. В. Ілляшенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 33 с. 

Цитування:

Досягнення:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2 .

Переможець конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ" 2019-2020 навчального року (Диплом ІІ ступеня).

Переможець конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ" 2018-2019 навчального року (Диплом ІІ ступеня).

Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів" 2017-2018 навчального року (Диплом ІІ ступеня).

Організаційна робота:

Заступник директора ННІ Фінансів, Економіки та Менеджменту імені Олега Балацького з методичної роботи

Робота зі студентами:

Підготовка студентів до участі у олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студенських наукових робіт.

Керівництво наукової роботою студентів.

Участь у науковій роботі:

 

"Управління фінансуванням публічних екологічних послуг" (№ 0115U001003) - керівник.

„Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку” (№ 0109U001480) - відповідальний виконавець.

Підвищення кваліфікації, стажування гранти:

У рамках державної програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо стажування у провідних навчальних закладах за кордономз 16 лютого 2015 р. по 03 березня 2015 року проходила стажування у Міланському технічному уніеврситеті, м. Мілан, Італія. Мета стажуванняПроведення аналітичних досліджень з використанням сучасної інформаційної та методологічної бази Міланського технічного університету у сфері ефективного забезпечення просторового планування та розміщення екологічних послуг на рівні міських та приміських територій.

Приймала участь у навчальному проекті Erasmus+ Молодь в дії: «Вчитися задля розвитку» (м. Торос, Арменія) 08. 07.2015 –15.07.2015.

У 2016 році прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп'ютерною програмою "М.Е.Doc" і має право викладати навчальні курси по роботі з цією програмою, сертифікат СумДУ/В0017 від 30.11.2016р.

Приймала участь у серії експертних зустрічей «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України» за участі представників МОН, Фонду ім. Фрідріха Еберта, німецьких та американських експертів (2016-2017рр.)

Протягом тижня з 28.10.2019 p.  по 05.11.2019p. приймала участь у програмі академічної мобільності з метою підвищення кваліфікації у Метрополітному універститеті Прага Чеської республіки на тему «Сучасні методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та міжкультурна комунікація в системі загальноєвропейського освітнього простору»

Разом з 21 учасником з 18 країн світу з 02.02 .2020 по 16.02.2020 приймала участь у програмі "Ефективні стратегії ресурсного менеджменту для освітніх інститутів", що спонсорується Міністерством закордонних справ Уряду Індії за напрямком Індійського Технічного та Економічного співробітництва (ІТЕС), що було організовано Департаментом механічного інжинірингу Національного інституту стажувань та досліджень для технічних викладачів у Бхопалі, Індія.
У рамках програми було розглянуто такі питання:
наукові підходи, принципи та  важливість управління ресурсами.
перелік ресурсів відповідно до вимог силабусів чи навчальних програм.
діагностика фактичної ситуаціії щодо використання ресурсів за заданими кейсами.
впровадження, розподіл та моніторинг розвитку ресурсів (людських, інформаційних та фізичних).
стратегічні підходи до пошуку та імплементації конкурентних переваг управління ресурсами
потреби та важливість, методи управління матеріальними ресурсами в навчальних закладах, управління запасами
комп'ютерні методи управління ресурсами та інші.
За результатами навчання розробила та захистила міні-проект, успішно пройшла тестування та матеріалами курсу і отримала відповідний сертифікат.

Проходила підвищення кваліфікації у Міністерстві фінансів Украніи ІПО ДННУ "Академія фінансового управління" (03.10.11-14.10.11 Св. № СПК738087)

Виконала програму підвищення кваліфікації викладачів за тематичним спрямуванням «Сучасні технології фандрайзингу та соціального підприємництва для забезпечення сталого розвитку локальних громад» (05.11.2013 - 05.11.2018 р., посв.#3060).

Успішне завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації "Сучасні методи обробки статистичних даних" (наказ № 0824-II від 04.05.2020 р.)

Приймала участь у класі віртуальної академічної мобільності з Університетом Небраска, США "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program" (сертифікат від 26.06.2020).

Поділитися: